1891. Jachthaven Oude Rijkswerf Willemsoord te Den Helder

De ontwikkelings- en exploitatiemaatschappij Willemsoord B.V. heeft het voornemen een jachthaven met 250-300 ligplaatsen te ontwikkelen in het ‘natte dok’ van de ‘Oude Rijkswerf’ Willemsoord te Den Helder. Om deze jachthaven te kunnen aanleggen, is een ontheffing op de bouwverordening noodzakelijk. Het college van burgemeester en wethouders van Den Helder heeft aan de ontheffing op de bouwverordening een milieueffectrapportage plicht gekoppeld (m.e.r.-plicht). Voorafgaand aan de ontheffing op de bouwverordening stelt de ontwikkelings- en exploitatiemaatschappij Willemsoord B.V. een milieueffectrapport (MER) op.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
25-01-2007 Datum kennisgeving
25-01-2007 Ter inzage legging van de informatie
09-05-2007 Advies uitgebracht
richtlijnenadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie adviseerde in het MER voor dit voornemen de nadruk te leggen op:
   * de gevolgen voor natuurwaarden in de Waddenzee, al dan
      niet resulterend in een passende beoordeling; 
   * de gevolgen van de verschillende alternatieven en varianten voor de
      waterkeringveiligheid.

Het MER is niet ter toetsing aan de Commissie aangeboden.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Norbert Dankers
ir. Casper van der Giessen
ing. Ben Peters

Voorzitter: drs. Hans Ouwerkerk
Werkgroepsecretaris: drs. Sjoerd Harkema

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Ontwikkelings- en Exploitatiemaatschappij Willemsoord B

Bevoegd gezag
college van burgemeester en wethouders van Den Helder

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
002 Vrijwillige m.e.r.

Bijgewerkt op: 10 jul 2018