1890. Varkenshouderij Heijmans te Elsendorp

Maatschap Heijmans is voornemens om naast haar huidige gesloten varken-bedrijf te St. Oedenrode met ca. 300 zeugen een nieuwe varkenshouderij te vestigen aan de Keizersberg 39 te Elsendorp.  Voor de vergunning in het kader van de Wet milieubeheer wordt de procedure van milieueffectrapportage doorlopen.      

Procedure en adviezen

Richtlijnen
02-03-2007 Datum kennisgeving
02-03-2007 Ter inzage legging van de informatie
26-04-2007 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
07-11-2007 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
12-11-2007 Kennisgeving MER
12-11-2007 Ter inzage legging MER
Toetsing aanvulling op het MER
25-01-2008 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
25-02-2008 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het MER:

  • de toekomstige ammoniakemissie en -depositie van het bedrijf en de gevolgen daarvan
  • de individuele bijdrage van het bedrijf aan de toekomstige geurhinder
  • de verandering in stofemissie en het effect ervan op de stofconcentratie in de directe omgeving van het initiatief.

?Bij de toetsing van het MER constateerde de Commissie enkele essentiële tekortkomingen. Hierop heeft de initiatiefnemer een aanvulling opgesteld. De Commissie concludeert dat hiermee voldoende informatie beschikbaar is voor het besluit over de aangevraagde milieuvergunning. Uit het MER en de aanvulling blijkt met name dat er sprake is van enige toename van depositie op reeds overbelaste natuurgebieden en Natura-2000 en dat de geuremissie fors toeneemt. De Commissie wijst erop dat toepassing van het MMA zal leiden tot vermindering van de overbelaste situaties voor geur en ammoniak.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Sjoerd Bokma
ir. Michel Smits

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: drs. Coen Balduk

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Maatschap Heijmans

Bevoegd gezag
Gemeente Gemert-Bakel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 16 nov 2018