189. Golfbaan Heinenoord (gem. Binnenmaas)

In 1986 werd door Gobem B.V. uit Den Haag een plan ontwikkeld om ter weerszijden van de Heinenoordtunnel een 18 holes golfbaan te construeren, met een zwembad, tennisbanen, een manege, een hotel en een groot clubhuis. Nadat ernstige bezwaren bleken te bestaan tegen de tennisbanen, het zwembad en de manege, werden deze elementen uit het plan geschrapt. Op 26 januari 1990 besloot Gobem haar rechten bij dit initiatief over te dragen aan Golf Dimensions SA uit Brussel. In november kocht Golf Dimensions de benodigde grond aan(ca. 71 ha). Golf Dimensions wilde op basis van het oorspronkelijke ontwerp een golfbaan met een luxe karakter creëren. Voor de exploitatie zou een vennootschap naar Nederlands recht worden opgericht, Maas Gardens Golf Club N.V.  Bij het plan van Maas Gardens Golf Club dat centraal staat in deze m.e.r.-procedure, gaat het om een 18-holes golfbaan met bijbehorende voorzieningen en een hotel op de met verontreinigde baggerspecie opgespoten gronden langs de Oude Maas.  

Procedure en adviezen

Ontheffing
25-07-1988 Datum kennisgeving
25-07-1988 Ter inzage legging van de informatie
29-07-1988 Adviesaanvraag
25-08-1988 Advies uitgebracht
Richtlijnen
11-10-1991 Datum kennisgeving
11-10-1991 Ter inzage legging van de informatie
10-12-1991 Advies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

Naar de mening van de Commissie stond “de betrekkelijke omvang van de milieugevolgen in dit geval; een inwilliging van het verzoek op grond van artikel 41e, eerste lid onder a van de Wabm om ontheffing van de m.e.r.-plicht niet op ernstige wijze in de weg.” 

De beide Ministers besloten de gevraagde ontheffing te verlenen. Tegen de ontheffing is beroep aangetekend door de Stichting Natuur- en Vogelwacht Dordrecht en de Vereniging Hoekschewaards Landschap, Milieuwerkgroep Hoeksche Waard Alarm.

Bij uitspraak van 15 januari 1991 heeft de Afdeling Geschillen van Bestuur van de Raad van State het besluit over de ontheffing vernietigd. In haar uitspraak stelde de afdeling dat het verzoek om ontheffing geen gegevens bevatte over de ernst van de verontreiniging van de ter plaatse gestorte baggerspecie, de loop van de grondwaterstromen, de mogelijkheid tot uitloging en het wegstromen van eventueel verontreinigd grondwater. Dergelijke gegevens vond ze belangrijk voor de vraag of en zo ja waar en tot welke hoogte een afdeklaag van schone grond moet en kan worden aangebracht. De manier waarop de baggerspecie zou worden afgedekt is op zijn beurt van overwegende betekenis voor de aard van de toekomstige flora en fauna en voor de waterhuishouding ter plaatse.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Ad Boonman
drs. Kuijpers

Voorzitter: ir. Karel Veldhuis
Werkgroepsecretaris: drs. René Klerks

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Maas Gardens Golf Club N.V. (voorheen GOBEM)

Bevoegd gezag
Binnenmaas

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.2 tot 1-4-2011: Golfbaan >= 50ha of >= 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 31 aug 2007