1883. Uitbreiding varkenshouderij Van Sambeek-Nielen, gemeente Lemsterland

Echternerpolder Hoeve BV, voorheen Maatschap Sambeek-Nielen, is voornemens haar bedrijf aan de Koopmanweg 30 te Echternerbrug uit te breiden. In de nieuwe situatie zullen de bestaande stallen (gedeeltelijk) worden gewijzigd en een nieuwe stal worden gerealiseerd. Om dit mogelijk te maken dient de gemeente Lemsterland een besluit te nemen over de benodigde vergunning op grond van de Wet milieubeheer.  Voorafgaand aan dit besluit wordt een milieueffectrapport (MER) opgesteld door de Maatschap Van Sambeek-Nielen.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
01-03-2007 Datum kennisgeving
01-03-2007 Ter inzage legging van de informatie
18-04-2007 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
21-01-2008 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
30-01-2008 Kennisgeving MER
30-01-2008 Ter inzage legging MER
04-04-2008 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie adviseert in het MER voor dit voornemen de nadruk te leggen op:

• de gevolgen van de ammoniakemissie op de hiervoor gevoelige natuur;
• de bijdrage aan de lokale geurhinder;
• de fijn stof emissies;
• de gevolgen voor de waterhuishoudkundige aspecten.
       
Dit om aan te tonen dat voldaan kan worden aan de randvoorwaarden uit de Natuurbeschermingswet, Wet geurhinder en veehouderij en de Wet milieubeheer.

De Commissie constateerde aanvankelijk bij toetsing van het MER aan de vastgestelde richtlijnen en de wettelijke inhoudseisen een essentiële tekortkoming. Deze had betrekking op de onduidelijkheid over de ammoniakdepositie bij het voorkeursalternatief (VKA) op het Natura 2000-gebied de Rottige Meenthe. 

Daarnaast had de Commissie nog enkele opmerking over het toegepaste reductiepercentage voor fijn stof, die zij niet als essentiële tekortkomingen heeft aangemerkt. In een aanvulling op het MER zijn alle bovenstaande punten behandeld.

De Commissie is van oordeel dat de essentiële informatie in het MER tezamen met de aanvulling daarop aanwezig is om het milieubelang bij de besluitvorming een volwaardige plaats te kunnen geven.


 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Sjoerd Bokma
ing. Hay Hendriks

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: ing. Hay Hendriks

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Maatschap Van Sambeek-Nielen
Polinder Advies

Bevoegd gezag
Gemeente Lemsterland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 04 apr 2008