1871. N629 Dongen-Oosterhout

Provincie Noord-Brabant wil een nieuwe weg aanleggen tussen Dongen en Oosterhout (N629) om de bereikbaarheid in het gebied te verbeteren. Tegelijkertijd moet de nieuwe weg de verkeersveiligheid en leefbaarheid verbeteren

Procedure en adviezen

Richtlijnen
05-02-2007 Datum kennisgeving
05-02-2007 Ter inzage legging van de informatie
10-04-2007 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het MER: een kwantitatieve analyse van de problemen/ nut en noodzaak de uitwerking van het nulplus-alternatief als volwaardig alternatief, bijvoorbeeld met parallelwegen voor langzaam verkeer en erfontsluiting, verbeterde verkeersregulering op kruispunten en veiliger oversteekmogelijkheden de beoordeling van de alternatieven aan de hand van de aspecten oplossend vermogen voor de verkeersproblematiek, verbetering van de leefbaarheid (geluidhinder en luchtkwaliteit), doorsnijding van landschap en natuurgebieden, recreatie en ruimtebeslag

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Eugène de Beer
ing. Judith Jaquet
drs. Jacques Leemans

Voorzitter: dr. Dick Tommel
Werkgroepsecretaris: drs. Leonie Dekker

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Noord-Brabant

Bevoegd gezag
Dongen
Oosterhout

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C01.4 tot 1-4-2011: Verbreding hoofdweg of ombouw tot autosnelweg

Bijgewerkt op: 10 jul 2018