186. Golfbaan 'Het Zelle' te Hengelo (Gld.)

De voorgenomen golfbaan met 18 holes zou aangelegd worden op het landgoed Het Zelle, gelegen ten oosten van de kern van Hengelo. De golfbaanlocatie zou ongeveer 70 ha beslaan.

Procedure en adviezen

Ontheffing
03-05-1988 Adviesaanvraag
09-05-1988 Datum kennisgeving
09-05-1988 Ter inzage legging van de informatie
06-06-1988 Advies uitgebracht
Advies over het verzoek om ontheffing
Richtlijnen
17-06-1988 Datum kennisgeving
17-06-1988 Ter inzage legging van de informatie
19-08-1988 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
01-11-1989 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
08-11-1989 Kennisgeving MER
08-11-1989 Ter inzage legging MER
05-01-1990 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie bracht in haar advies naar voren dat het gebied grote natuur- en landschapswaarden bezat. De aanleg van een golfbaan zou zo ingrijpen in deze waarden, dat de Commissie “er niet op voorhand van overtuigd is, dat de aanleg van een golfbaan in een gebied met grote natuurwaarden zoals het onderhavige landgoed, geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zal hebben.” Zij adviseerde afwijzing van het verzoek; de ministers volgden het advies.

In het richtlijnenadvies adviseerde de Commissie onder andere om locatiealternatieven te beschouwen en de mogelijkheden van natuurontwikkeling. Tevens adviseerde zij om de relatie aan te geven tot het provinciale beleid, dat tijdens de opstelling van het richtlijnenadvies verder uitkristalliseerde.

Het toetsingsadvies is gebaseerd op het voornemen met een 18-hoels golfbaan; uit het bijgevoegde ontwerp-bestemmingsplan werd echter uitgegaan van een 9-holes golfbaan (plus een driving range, een oefenbaan, een clubhuis en parkeerplaatsen). De Commissie adviseerde om een andere situering van deze beperkte invulling te beschouwen als alternatief voor het definitieve bestemmingsplan.

Op 18 september 2001 maakte de gemeenteraad van Hengelo bekend dat er na m.e.r.-be oordeling besloetn was géén m.e.r. toe te passen voor de uitbreiding van de golfbaan ’t Zelle van negen naar 18 holes.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Ad Boonman
drs. Dick van der Hoek
prof. dr. Stortenbeker
ir. Naut Wijnhoven

Voorzitter: dr. Jacques de Smidt
Werkgroepsecretaris: drs. René Klerks

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
baron G.C. van Dorth tot Medler

Bevoegd gezag
Hengelo (Gld.)

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.2 tot 1-4-2011: Golfbaan >= 50ha of >= 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 13 feb 2008