1852. Winning suppletiezand Noordzee 2008 t/m 2012

Rijkswaterstaat heeft het voornemen in de periode 2008-2012 zand te winnen uit de Noordzee om de bestaande kustlijn en kustfundament te behouden als onderdeel van de bescherming tegen de zee. Hiervoor is een ontgrondingsvergunning nodig van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
07-12-2006 Datum kennisgeving
07-12-2006 Ter inzage legging van de informatie
20-02-2007 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
12-12-2007 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
13-12-2007 Kennisgeving MER
13-12-2007 Ter inzage legging MER
aanvulling
24-02-2008 Kennisgeving MER
24-02-2008 Ter inzage legging MER
18-03-2008 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie is van mening dat het MER inclusief de aanvullende notitie voldoende informatie bevat om het milieubelang een volwaardige rol te laten spelen in de besluitvorming over de vergunningverlening. Voor de verdere besluitvorming adviseert de Commissie:

  • aan te geven op welke wijze en op welke termijn een evaluatieonderzoek verricht zal worden om de voorspelde effecten met de daadwerkelijke optredende effecten te kunnen vergelijken, en zonodig aanvullende mitigerende maatregelen te treffen;
  • bij de vast te stellen ruimtelijke randvoorwaarden voor varende sleephopperzuigers aandacht te geven aan het voorkomen van grijze zeehonden.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Johan van der Gun
dr. Godfried van Moorsel
prof. dr. Joost Terwindt

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: dr. Geert Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Rijkswaterstaat

Bevoegd gezag
Rijkswaterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, niet provinciaal ingedeeld gebied


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C16.1 tot 1-4-2011: Winning oppervlaktedelfstoffen >= 100ha

Bijgewerkt op: 10 jul 2018