1849. De Hallen Amsterdam Oud-West

In het gebied ‘De Hallen’ in Amsterdam Oud-West ligt de voormalige tramremise van het Gemeentelijk Vervoer Bedrijf. De Stichting Culturele Hoofdstad Amsterdam (SCHA) wil deze voormalige tramremise te transformeren in een centrum voor cultuur. Er zullen diverse culturele voorzieningen worden gevestigd, waaronder een bioscoop. Dit maakt onderdeel uit van een groter stedenbouwkundig plan, waarin ook een nieuw stadsdeelkantoor met ondergrondse werf en woningbouw gepland is. De m.e.r. betreft alleen het cultureel centrum met de daarbij behorende parkeervoorzieningen.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
13-12-2006 Datum kennisgeving
13-12-2006 Ter inzage legging van de informatie
15-02-2007 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
09-07-2007 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
01-08-2007 Kennisgeving MER
01-08-2007 Ter inzage legging MER
23-10-2007 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie heeft in de richtlijnenfase geadviseerd voor die onderdelen van het stedenbouwkundig plan, waarover nog geen besluit genomen is, een scenariobenadering toe te passen.

Verder adviseert de Commissie in het MER de nadruk te leggen op:

  • effecten op verkeer en luchtkwaliteit;
  • de parkeercapaciteit inclusief de parkeerbalans;
  • effecten tijdens de aanlegfase

 

Tijdens de toetsing van het milieueffectrapport (MER) heeft de Commissie met het bevoegd gezag en de initiatiefnemer overlegd over mogelijke tekortkomingen van het MER. Naar aanleiding van dit overleg heeft de Commissie aangegeven dat aanvullende informatie nodig was over:

  • parkeren en verkeer;
  • luchtkwaliteitsberekeningen;
  • effecten op bodem en water.

Initiatiefnemer heeft een aanvulling op het MER aangeleverd waarin op deze aspecten wordt ingegaan. Hiermee is de benodigde milieu-informatie beschikbaar.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jos Cuijpers
dr. ir. Jan Hoeks
ing. Stefan Jak
ing. Johan Janse

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: drs. Geertje Korf

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Burgfonds De Hallen BV
Stichting Culturele Hoofdstad Amsterdam

Bevoegd gezag
Amsterdam, Stadsdeel Oud-West

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 26 jul 2011