1838. Varkenshouderij Dorvar BV te Dreumel

Dorvar bv is voornemens haar varkenshouderij aan de Zijvond 2a te Dreumel uit te breiden. Na de uitbreiding kent het bedrijf 4.138 zeugen, 14 beren en 1222 opfokzeugen/vleesvarkens. Ten behoeve van deze uitbreiding zullen bestaande stallen worden verlengd en zal een extra etagestal worden gerealiseerd. Hiervoor wordt bij het bevoegd gezag, het college van burgemeester en wethouders van de gemeente West Maas en Waal, een vergunning in het kader van de Wet milieubeheer (Wm) aangevraagd. Voor de besluitvorming over de aanvraag van deze vergunning wordt de procedure van milieueffectrapportage (m.e.r.) doorlopen.  

Procedure en adviezen

Richtlijnen
22-11-2006 Datum kennisgeving
22-11-2006 Ter inzage legging van de informatie
23-01-2007 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
18-07-2007 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
25-07-2007 Kennisgeving MER
25-07-2007 Ter inzage legging MER
Toetsing geactualiseerd MER
07-03-2008 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
21-03-2008 Kennisgeving MER
21-03-2008 Ter inzage legging MER
Toetsing 1e aanvulling geactualiseerd MER
11-06-2008 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
09-09-2008 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Toetsing 2e aanvulling geactualiseerd MER
24-06-2010 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
01-07-2010 Kennisgeving MER
01-07-2010 Ter inzage legging MER
08-09-2010 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies 2010

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het MER. Dat wil zeggen dat het MER onvoldoende basis biedt voor het meewegen van het milieubelang in de besluitvorming, als de volgende informatie ontbreekt:

  • de toekomstige ammoniakemissie en -depositie van het bedrijf;
  • de individuele bijdrage van het bedrijf aan de toekomstige geurhinder;
  • de verandering in stofemissie;
  • de heersende concentratie fijn stof.

Dit om aan te tonen dat voldaan kan worden aan de randvoorwaarden uit de Natuurbeschermingswet, Wet geurhinder en veehouderij en de Wet milieubeheer.

Bij toetsing constateerde de Commissie de volgende tekortkomingen in het MER:

• geen duidelijkheid over de referentiesituatie;
• voor geurhinder geen alternatievenvergelijking uitgevoerd.

Op 11 maart 2008 heeft de gemeente een geheel herzien MER aan de Commissie geleverd.

De Commissie is van oordeel dat in het MER en de aanvulling alle essentiële informatie aanwezig is om het milieubelang een voldoende rol te kunnen laten spelen in de besluitvorming. Uit het MER en de aanvulling blijkt onder meer dat:

  • de ammoniakemissie afneemt, maar desondanks de ammoniakdepositie op het kwetsbare gebied 'De Meren' en Natura 2000-gebied "De uiterwaarden Waal" toeneemt. Gezien de grote afstand tot het Natura 2000-gebied kan de Commissie voorstellen dat de effecten op dat gebied van beperkte omvang zijn. Dit wil echter niet zeggen dat de effecten als niet significant kunnen worden aangemerkt;
  • de geuremissie toeneemt, maar dat de geurbelasting op de nabijgelegen geurgevoelige objecten afneemt;
  • de fijn stofconcentraties afnemen en voldoen aan de vigerende regelgeving.

Op 15 juni 2010 heeft Dorvar een aanvullend MER ingediend waarin een neuw alternatief (alternatief 2)wordt beschreven. Bij dit alternatief wordt afgezien van de bouw van een verdiepingenstal.De Commissie is van oordeel dat het aanvullend MER de essentiele informatie bevat om een vergelijking van alternatief 2 en de andere alternatieven te maken.

De Commissie adviseert wel, wanneer bij vergunningaanvraag gekozen wordt voor alternatief 2, invoerparameters en uitkomsten van berekeningen te onderbouwen met een duidelijke milieutekening. Tevens adviseert zij gebruikte rekenmodellen te toetsen aan de actualiteit.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Rob Aagten
ing. Hay Hendriks

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: ing. Gerard Elbertsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Dorvar BV

Bevoegd gezag
ODBN
Gemeente West Maas en Waal

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018