1836. A27 Lunetten-Rijnsweerd

uitbreiding van het oostelijke wegvak van de A27 tussen Lunetten en Rijnsweerd met 2 permanente rijstroken

Procedure en adviezen

Richtlijnen
09-11-2006 Datum kennisgeving
09-11-2006 Ter inzage legging van de informatie
15-01-2007 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie vraagt in haar rl advies speciale aandacht voor:

  • het gebruik van een microsimulatiemodel om een beter inzicht te geven in de aard en omvang van de problematiek op het weefvak zelf en de (benodigde) capaciteit van de uitvoegende stroken op de A12.
  • geluid- en luchteffecten. De effecten op natuur en mitigatie daarvan zijn ook een hoofdpunt indien deze effecten substantieel blijken te zijn. 

Dit project doorloopt de spoedwetprocedure. De Commissie toetst het MER niet.


 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Eugène de Beer
ir. Henk Otte

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: ir. Veronica ten Holder

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Utrecht

Bevoegd gezag
Rijkswaterstaat
Ministerie van Volkhv., R.O. en Milieubeheer

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Utrecht


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C01.4 tot 1-4-2011: Verbreding hoofdweg of ombouw tot autosnelweg

Bijgewerkt op: 10 jul 2018