183. A48/N48/N348, wegverbinding (Zutphen -)Deventer - Raalte

Het betrof in eerste instantie de aanleg van het gedeelte van rijksweg 48 tussen Zutphen, Deventer en Raalte. In het Structuurschema Verkeer en Vervoer 1981 (SVV-I) en in het Rijkswegenplan 1984 is rijksweg 48 opgenomen als onderdeel van het hoofdwegennet. In het beleidsvoornemen en de regeringsbeslissing over het SVV-II is deze wegverbinding echter niet als onderdeel van het hoofdwegennet gekarakteriseerd. De procedure werd vervolgd door de provincie Overijssel, waarbij het besluit zich beperkte tot de wegverbinding Deventer – Raalte.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
15-04-1988 Datum kennisgeving
15-04-1988 Ter inzage legging van de informatie
17-06-1988 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
23-04-1991 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
03-05-1991 Kennisgeving MER
03-05-1991 Ter inzage legging MER
Toetsingsadvies
Toetsing a
28-04-1992 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

In haar richtlijnenadvies adviseerde de Commissie ondermeer de betrokken provincies en ge meenten te consulteren bij de vaststelling van de richtlijnen, in verband met het mogelijk afvoeren van de A48 als verbinding van het hoofdwegennet. Voorts adviseerde ze de alternatieven te beperken tot die tracévarianten, die nog in de recente streekplannen zijn opgenomen. 

In het Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer is de verbinding Zutphen – Raalte inderdaad vervallen als verbinding in het hoofdwegennet. Op 29 oktober 1990 is de Commissie geïnformeerd door de Minister van Verkeer en Waterstaat, dat het rijk afziet van een vervolg van de tracé- en de m.e.r.-procedure (de toetsing van het MER). De Minister heeft de project nota/MER ter kennisname bekendgemaakt, opdat de betrokkenen geïnformeerd zouden zijn over de laatste stand van zaken.

De provincie Overijssel heeft besloten het initiatief over te nemen; zij was reeds betrokken bij de opstelling van het MER, en heeft op 3 mei 1991 verklaard de richtlijnen zoals die waren vastgesteld voor het MER op rijkswegniveau tevens aan te nemen als richtlijnen voor een MER voor de verbinding Deventer – Raalte. Op 23 april 1991 stelden Gedeputeerde Staten van Overijssel de Commissie voor de milieueffectrapportage in de gelegenheid een toetsingsadvies uit te brengen over het MER.

GS hebben op 3 mei 1991 de MER/tracénota ten behoeve van de tracékeuze van de N48, deel Deventer – Raalte bekendgemaakt en het MER vanaf 17 mei 1991 ter inzage gelegd.

Op 12 en 13 juni vonden twee openbare inspraakavonden plaats. Op de inspraakavond van 13 juni te Schalkhaar werd toegezegd de inspraaktermijn met twee weken te verlengen tot 15 juli 1991. Op 25 juni is hieraan via enkele dagbladen algemene bekendheid gegeven.

Op 6 augustus 1991 wisselden vertegenwoordigers van de provincie Overijssel en van de Commissie m.e.r. van gedachten naar aanleiding van het concept-toetsingsadvies. Op 13 au gustus verzochten GS van Overijssel de Commissie om, gelet op de resultaten van de gehouden inspraakbijeenkomst, het toetsingsadvies voorlopig aan te houden, in afwachting van een verkenning naar de mogelijkheden van oplossingen op een lokaler niveau bij Deventer. In de inspraak waren expliciet twee mogelijkheden geopperd: het zogeheten Hanzewegtracé en het Rielerenktracé.

Op 28 januari besloot het provinciaal bestuur om naar aanleiding van de zogeheten Verkenning alternatieven Hanzewegtracé geen verdere studie te laten verrichten naar het verbeterd Hanzewegtracé en het Rielerenktracé. De overwegingen hierbij werden neergelegd in een Nota van overweging. Op 19 februari werd de Commissie in de gelegenheid gesteld om, mede op basis van de aanvullende gegevens, haar advisering over het MER af te ronden.

Het toetsingsadvies werd op 28 april 1992 uitgebracht. De Commissie heeft bij de toetsing kennis genomen van de Verkenning en de Nota van overweging. De Commissie kwam tot de conclusie, dat in het MER op zichzelf gezien meer lokaal gerichte alternatieven voor het knelpunt Deventer ontbraken, maar dat de provincie had getracht met de informatie uit de Verkenning in deze lacune te voorzien. De Commissie meende, dat de informatie uit de Verkenning een relevante functie zou kunnen spelen in de besluitvorming. Zij miste een prognose van verkeersintensiteiten na het jaar 2000 (met name in 2010); ook zou zij gedetailleerder gegevens over de fauna op prijs hebben gesteld. Tevens was zij van oordeel, dat de voorspelde geluidhinder wel eens overschat zou kunnen zijn.

De provincie bracht in augustus 1992 een reactienota over de N48 uit, en stelde tevens een tracénota vast, met een voorlopige voorkeur voor het nulplus-1-alternatief met westelijke omleiding Wesepe. Op 9 maart 1993 werd de Commissie ingelicht, dat na advisering door de Provinciale Planologische Commissie en de vaste statencommissies GS het tracé definitief hebben vastgesteld als nulplus-1-alternatief met een westelijke omleiding bij Wesepe.

Na opname in de bestemmingsplannen kan dan tot uitvoering worden overgegaan. In de nota Toelichting met betrekking tot tracévaststelling N3481 Deventer – Raalte is ook een evaluatieprogramma opgenomen. In het tracébesluit is gekozen voor een gefaseerde aanpak; de eerste fase is het traject van Deventer tot aan de huidige N348 (juist ten zuiden van Wesepe).

Voor deze eerste fase werken de direct betrokken overheden nu samen aan een ruimtelijke uitwerking; dit moet leiden tot opname in de ruimtelijke plannen in het voorjaar van 1994.

De planning was erop gericht om eind 1995 of uiterlijk begin 1996 te zijn gestart met uitvoering op in ieder geval een aantal delen van het traject.

 

1 Inmiddels was de nummering van de weg gewijzigd van N48 in N348. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Han Lörzing
ir. Meijer
dr. Rien Reijnen
prof. ir. Volmuller

Voorzitter: ir. Karel Veldhuis
Werkgroepsecretaris: drs. Michiel Odijk

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Overijssel
Rijkswaterstaat

Bevoegd gezag
Provincie Overijssel
Rijkswaterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C01.1 Aanleg hoofdweg
C01.2 tot 1-4-2011: Aanleg auto(snel)weg

Bijgewerkt op: 10 jul 2018