1821. Wegverbinding N244/ noordelijke ontsluiting en waterberging

Aanleg verbindingsweg en realisering waterberging.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
27-09-2006 Datum kennisgeving
27-09-2006 Ter inzage legging van de informatie
12-12-2006 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiƫle informatie in het milieueffectrapport. Dat wil zeggen dat het MER onvoldoende basis biedt voor het meewegen van het milieubelang in de besluitvorming, als de volgende informatie ontbreekt:
 • een gedetailleerde knelpuntanalyse ten aanzien van bereikbaarheid, leefbaarheid en waterberging;
 • een heldere motivering voor de uitgewerkte alternatieven. Betrek daarbij de (geplande) ruimtelijke ontwikkelingen (waaronder de woningbouwlocaties), en de uitspraak van de Raad van State van 21 september 2006 over het bestemmingsplan Zuidpolder-oost;
 • een vergelijking van de verschillende alternatieven ten aanzien van hun effecten op verkeer en vervoer, woon- en leefmilieu en natuurlijke omgeving.

 • Betrokken partijen

  Samenstelling van de laatste werkgroep

  dr. ir. Jan Hoeks
  ir. Hans Huizer
  ir. Jan Termorshuizen
  dr. Nico de Vries

  Voorzitter: drs. Lambert Verheijen
  Werkgroepsecretaris: dr. Geert Draaijers

  Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

  Initiatiefnemer
  Edam-Volendam

  Bevoegd gezag
  Edam-Volendam

  Overige gegevens

  Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


  Categorieƫn Besluit m.e.r.

  Code Omschrijving
  002 Vrijwillige m.e.r.

  Bijgewerkt op: 10 jul 2018