1819. Plan-MER Regionaal Structuurplan/Regionale Nota Mobiliteit Haaglanden

Het RSP en de RNM bevatten een bestuurlijke visie op de ontwikkeling van het stadsgewest. De uitwerking naar visies en plannen op lokaal niveau vindt plaats via gebiedsvisies, masterplannen en dergelijke. Het plan bevat strategische keuzes voor verkeer en vervoer, woningbouw, economie, groen, waterbeheer, energievoorziening en voor een selectie van transformatiegebieden.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
27-09-2006 Datum kennisgeving
27-09-2006 Ter inzage legging van de informatie
21-11-2006 Advies uitgebracht
Reikwijdte en detailniveau
Toetsing
29-11-2007 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
15-02-2008 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie is van mening dat het regionale niveau een goed niveau is om voornemens en besluiten op het gebied van de ruimtelijke ordening – onderbouwd met een goede beschrijving van mogelijke milieu- en natuureffecten – af te wegen en vast te leggen. Zij adviseert om het MER vooral te richten op de strategische ruimtelijke keuzes van een integraal karakter die gemeentegrens overstijgende implicaties hebben.

In mei 2007 heeft Haaglanden de Commissie ook gevraagd te adviseren over de reikwijdte en het detailniveau van een plan-MER bij de Nota mobiliteit. Omdat de Commissie in het advies over de Regionale structuurplan al voldoende met mobiliteitsaspecten rekening had gehouden, heeft zij naar dit advies verwezen.

Bij toetsing van het plan-MER heeft de Commissie geconstateerd dat de strategische keuzes in het RSP vanuit milieu-optiek voldoende worden onderbouwd. Echter een finale inschatting van de (milieu)risico’s van de sectorale keuzes en de transformatiezones is op basis van het MER niet mogelijk.

Dit betekent dat bij uitwerking van de transformatiezones in masterplannen en/of bestemmingsplannen een milieu- en natuurtoets in een later stadium moet uitwijzen of deze plannen op de aangewezen locaties kunnen worden uitgevoerd. Wanneer er dan op lokaal niveau knelpunten optreden zullen de gemaakte keuzes moeten worden teruggelegd op regionaal niveau en feitelijk moeten leiden tot aanpassing van het RSP.

De Commissie concludeert:

  • dat de voorgenomen keuzes niet definitief kunnen zijn en;
  • dat bij de uitwerking van de transformatiegebieden op lokaal niveau zal moeten blijken of deze daadwerkelijk passen binnen de (milieu-)randvoorwaarden.

In het toetsingsadvies gaat de Commissie in op een aantal (belangrijke) punten die het oordeel onderbouwen. Er wordt ingegaan op de consequenties voor de vervolgbesluiten.


 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. ir. Jan Hoeks
drs. Reinoud Kleijberg
prof. dr. Hans Mastop
drs. ing. Tjitte Prins

Voorzitter: mr. Frans Evers
Werkgroepsecretaris: drs. Roel Meeuwsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Stadsgewest Haaglanden

Bevoegd gezag
Stadsgewest Haaglanden

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007 Plan-m.e.r.
C01.2 tot 1-4-2011: Aanleg auto(snel)weg
C01.3 tot 1-4-2011: Aanleg andere weg >= 10km en >= 4 rijstroken
C01.5 tot 1-4-2011: Verbreding van auto(snel)weg of andere weg >= 10km, of ombouw andere weg tot auto(snel)weg
C02.2 tot 1-4-2011: Aanleg (ondergrondse) spoorweg, busbaan, zweefspoor of andere constructie
C09.0 tot 1-4-2011: (Her)inrichting landelijk gebied met functiewijziging >= 250ha
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding
C10.3 tot 1-4-2011: Jachthaven met >= 500 ligplaatsen of >= 250 in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding
C11.1 tot 1-4-2011: Bouw >= 4000 woningen binnen, of >= 2000 woningen buiten bebouwde kom
C11.2 tot 1-4-2011: Aanleg bedrijventerrein >= 150ha
C24.0 tot 1-4-2011: Bovengrondse hoogspanningsleiding >= 220kilovolt en >= 15km: aanleggen, wijzigen of uitbreiden
D01.1 tot 1-4-2011: Aanleg andere weg >= 4 rijstroken >= 5km
D01.2 tot 1-4-2011: Uitbreiding van auto(snel)weg of hoofdweg >= 5 km
D09.0 tot 1-4-2011: (Her)inrichting landelijk gebied met functiewijziging >= 125ha
D10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 250.000 bezoekers per jaar, >= 25ha, of 10ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding
D10.3 tot 1-4-2011: Jachthaven met >= 100 ligplaatsen: aanleg, wijziging of uitbreiding
D11.1 tot 1-4-2011: Bouw >= 2000 woningen in bebouwde kom
D11.2 tot 1-4-2011: Stadsproject >= 100ha of >= 200.000m3 bvo: aanleg, wijziging of uitbreiding
D11.3 tot 1-4-2011: Bedrijventerrein >= 75ha: aanleg, wijziging of uitbreiding
D11.4 tot 1-4-2011: Glastuinbouwgebied >= 50ha: aanleg, wijziging of uitbreiding
D12.2 tot 1-4-2011: Kustverdedigingswerken: aanleg, wijziging of uitbreiding (m.u.v. onderhoud of herstel)

Bijgewerkt op: 15 feb 2008