1818. Strategisch Groenproject Eiland van Dordrecht

Een functiewijziging van meer den 250 ha. en aanleg van een recreatieve of toeristische voorziening van 50 ha. of meer, of 20 ha. of meer in gevoelig gebied. In het project worden twee recreatieknooppunten ontwikkeld, waaronder een recreatieplas van 20 tot 50 ha. in de buurt van een Vogel- en Habitatrichtlijn gebied.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
07-09-2006 Datum kennisgeving
07-09-2006 Ter inzage legging van de informatie
09-11-2006 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
17-06-2008 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
01-12-2008 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie adviseert om in het MER aan te geven voor welk(e) besluit(en) m.e.r. wordt doorlopen. Geef aan of er nog vervolgbesluiten moeten worden genomen die m.e.r.-plichtig zijn. Geef in het MER duidelijk aan wat dit betekent voor de uitwerking van (onderdelen van) het MER, ga hierbij in op de fasering van de besluiten en koppeling van plan-m.e.r. en/of besluit-m.e.r.

De Commissie constateert dat er al veel informatie beschikbaar is die kan worden gebruikt bij het opstellen van het MER. Dit advies is uitgewerkt op het detailniveau dat voorziet in het uit te werken besluit-MER.

In het MER moet worden aangegeven wat de problemen zijn die met dit voornemen worden aangepakt en aan welke doelstellingen invulling wordt gegeven. Doe dit –waar mogelijk- door een kwantitatieve onderbouwing van de aard en omvang van de problemen.

Onderbouw de keuze voor het voorkeursmodel ‘de verbinding’ door dit model te vergelijken met de andere inrichtingsmodellen op milieueffecten en doelbereik. Doe dit door de effectbeschrijving van de modellen uit te werken en met modellen die als volwaardig alternatief kunnen worden beschouwd.

Geef in het MER een samenhangende beschrijving van het toekomstige hydro-ecologische systeem. Ga in op de effecten die de verschillende aspecten natuur, bodem, water, landschap en recreatie onderling op elkaar hebben Neem hierbij ook de effecten op de omgeving van het plangebied mee zoals het stedelijk gebied, landbouwgebieden, natuur en rijkswateren. Bekijk het project in de context van de totale Biesbosch en betrek daarbij ook de veranderingen die in de Noordwaard gebeuren.

De Commissie heeft het MER getoetst en is van mening dat in het MER en de aanvulling hierop tezamen de essentiële informatie aanwezig is om het milieubelang een volwaardige plaats bij de besluitvorming te geven.

Uit het MER blijkt dat significant negatieve gevolgen op instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000 gebied de Biesbosch uit zijn te sluiten, mits de recreatiedruk in het gebied niet toe neemt. In het MER is niet inzichtelijk gemaakt hoe bij de vaststelling van het bestemmingsplan geborgd zal worden dat de recreatiedruk niet toe neemt.

De Commissie constateert dat voor belangrijke milieuaspecten zoals water en natuur de aldus gebundelde informatie versnipperd in de diverse rapportages is weergegeven. Als gevolg hiervan is het voor besluitvorming en insprekers lastig een samenhangend totaalbeeld van de milieueffecten te krijgen.  

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Roel van Aalderen
ir. Jan Bakker
ing. Frank Brandsen
drs. Henk van Wezel

Voorzitter: drs. Hans Ouwerkerk
Werkgroepsecretaris: ir. Bart Barten

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Zuid-Holland

Bevoegd gezag
Gemeente Dordrecht

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008 Plan-m.e.r. en besluit-m.e.r. (oud, niet meer invullen)
C09.0 tot 1-4-2011: (Her)inrichting landelijk gebied met functiewijziging >= 250ha
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018