1784. SMB Oostvaarderswold

Provincie Flevoland zal in 2006 een nieuw omgevingsplan voor het provinciale grondgebied vaststellen. Hiervoor is in een eerder stadium een Milieurapport opgesteld. Tijdens het opstellen van het omgevingsplan was nog niet voldoende informatie aanwezig over de invulling van het Middengebied en de toekomstige ligging van de robuuste verbindingszone Oostvaarderswold. In de aanvullende SMB Oostvaarderswold is onderzocht welke milieugevolgen de mogelijke tracés van de verbindingszone met zich mee brengen. Aan de hand van de SMB wordt in het omgevingsplan vastgesteld waar de verbindingszone wordt gesitueerd.

Procedure en adviezen

Toetsing
09-08-2006 Kennisgeving MER
09-08-2006 Ter inzage legging MER
22-09-2006 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing

Opmerkingen bij de advisering

De keuze voor de locatie van deze robuuste verbindingszone verloopt in de SMB in twee stappen:

  1. de keuze voor het Adelaarstracé
  2. de uitwerking van drie alternatieven voor het Adelaarstracé.

De keuze voor het Adelaartracé is in de SMB goed onderbouwd.

Bij de keuze voor de ligging van het Adelaarstracé adviseert de Commissie om vooral een afweging te maken op basis van water, landbouw en wonen. De aspecten natuur en infrastructuur zijn weinig onderscheidend.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Wim Keijsers
ing. Rob Vogel
drs. Henk van Wezel

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: ir. Ingrid de Bondt

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Flevoland

Bevoegd gezag
Provincie Flevoland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Flevoland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007 Plan-m.e.r.
C09.0 tot 1-4-2011: (Her)inrichting landelijk gebied met functiewijziging >= 250ha

Bijgewerkt op: 10 jul 2018