1783. Hemelrijkse Waard te Lith

Rijkswaterstaat Limburg wil de Hemelrijkse Waard, een uiterwaard langs de Maas, gelegen in de Gemeente Lith opnieuw inrichten. De huidige intensieve landbouw zal plaats maken voor water, natuur en extensieve recreatie. Het project is aangewezen als een NURG-project (Nadere Uitwerking RivierenGebied). NURG heeft tot doel de bescherming tegen hoog water te verbeteren en nieuwe natuur te ontwikkelen in de uiterwaarden.  

Procedure en adviezen

Richtlijnen
03-07-2006 Datum kennisgeving
03-07-2006 Ter inzage legging van de informatie
27-09-2006 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
02-12-2008 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
10-12-2008 Kennisgeving MER
10-12-2008 Ter inzage legging MER
20-02-2009 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Richtlijnenadvies
De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het MER. Dat wil zeggen dat informatie in het MER moeten worden opgenomen over:

  • de voor dit deel van het Maasdal karakteristieke habitats & soorten;
  • de omvang van de ontgrondingwerkzaamheden en de wijze van afvoer en/of verwerking van de grond;
  • helder geformuleerde doelstellingen en inzicht in de wijze waarop de inrichtingsalternatieven zijn ontwikkeld aan de hand van deze doestellingen;
  • een duidelijke omschrijving van de voor natuur gewenste inrichtingsmaatregelen (maaiveldverlagingen, peilfluctuaties, bodem- en waterkwaliteit);
  • de milieueffecten tijdens en na de realisatieperiode.

 

Toetsingsadvies
Het milieueffectrapport bevat voldoende informatie voor de besluitvorming. Het maakt duidelijk dat natuurontwikkeling mogelijk is binnen de randvoorwaarden voor de waterstanddaling. De mogelijke postitieve effecten op het landschap blijven volgens de Commissie enigszins onderbelicht. In het toetsingsadvies doet de Commissie enkele aanbevelingen voor de besluitvorming en voor de nadere uitwerking van het voorkeursalternatief, onder andere ten aanzien van beheer en onderhoud en monitoring.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Wouter Beekman
drs. Marinus Kooiman
prof. dr. Rob Leuven

Voorzitter: mr. Frans Evers
Werkgroepsecretaris: ir. Ingrid de Bondt

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Rijkswaterstaat

Bevoegd gezag
Provincie Noord-Brabant

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C16.1 tot 1-4-2011: Winning oppervlaktedelfstoffen >= 100ha

Bijgewerkt op: 10 jul 2018