1777. Woningbouwlocatie Veldhoven-West

De gemeente Veldhoven wil ca. 2700 woningen met de daarbij behorende voorzieningen in het landelijke gebied ten westen van de huidige bebouwing bouwen. Om het gebied te ontsluiten wordt een nieuwe route aangelegd, de westelijke ontsluitingsroute (WOR). Het voornemen wordt in eerste instantie overkoepelend vastgelegd in een globaal bestemmingsplan en later uitgewerkt in verschillende uitwerkingsplannen.  

Procedure en adviezen

Richtlijnen
07-06-2006 Datum kennisgeving
07-06-2006 Ter inzage legging van de informatie
05-10-2006 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
23-11-2007 Kennisgeving MER
23-11-2007 Ter inzage legging MER
30-11-2007 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
26-02-2008 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie heeft het MER getoetst en is van mening dat alle essentiele informatie aanwezig is om het milieubelang een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming.

 

Mogelijk wordt in de toekomst de aanleg van een 2x2-rijstroken variant en aansluiting hiervan op de A67 mogelijk gemaakt. De Commissie adviseert  om, indien deze mogelijke variant  in het bestemmingsplan blijft staan,  of wanneer besloten wordt het plan te wijzigen,  de milieueffecten hiervan kwantitatief in beeld te brengen.

 

Ook adviseert zij om bij de verdere uitwerking duidelijk de fasering van de bouwopgave aan te geven en daarbij de mogelijkheden om duurzaamheid een plaats te geven.

 

Ten aanzien van de natuurontwikkeling in het plangebied adviseert zij te kijken naar de mogelijkheden om een bufferzone aan te leggen tussen de beoogde woningen en de nieuwe natuur in het beekdal en daarbij ook aandacht te besteden aan de visuele inpassing.

 

Klik hier voor jurisprudentie over dit project.

 

Richtlijnenadvies
De Commissie beschouwt als belangrijkste punten voor het MER:

  • De alternatiefontwikkeling met betrekking tot de ruimtelijk invulling    van het plangebied. Beschouw in ieder geval een spreidingsalternatief en een concentratiealternatief.
  • De uitwerking van de ontsluitingsalternatieven en de daarbij behorende milieueffecten. Van belang in de alternatiefontwikkeling is ook de samenhang tussen de ontsluiting en de ruimtelijke invulling in de alternatieven.
  • In de beschrijving van de milieueffecten kan de nadruk liggen op landschap en natuur en in tweede instantie op bodem en waterhuishouding. Wat betreft de andere milieuaspecten dient in ieder geval aangetoond te worden dat de plannen realiseerbaar zijn binnen de wettelijke normen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Stefan Dekker
drs. Sjef Jansen
ing. Peter Kroeze
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: dr. ir. Gerrit Blom
Werkgroepsecretaris: ir. Corrie Smit

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Veldhoven

Bevoegd gezag
Gemeente Veldhoven

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008 Plan-m.e.r. en besluit-m.e.r. (oud, niet meer invullen)
C11.1 tot 1-4-2011: Bouw >= 4000 woningen binnen, of >= 2000 woningen buiten bebouwde kom

Bijgewerkt op: 15 nov 2018