1775. Verbreding N244, Purmerend en N247 Edam-Volendam

De provincie wil de N244 tussen de A7 (bij Purmerend) en de N247 (bij Edam-Volendam)opwaarderen middels een gedeeltelijke verbreding, met als doel om o.a. de verkeersveiligheid en de doorstroming aanzienlijk te verbeteren.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
01-06-2006 Datum kennisgeving
01-06-2006 Ter inzage legging van de informatie
10-08-2006 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
26-04-2013 Kennisgeving MER
08-05-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
13-05-2013 Ter inzage legging MER
24-07-2013 Voorlopig advies uitgebracht
voorlopig toetsingsadvies
Toetsing aanvulling op het MER
22-10-2013 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies aanvulling op het MER
De Commissie vindt dat uit het MER en de aanvulling nog niet blijkt dat aantasting van de natuurlijke kenmerken van de omringende Natura 2000-gebieden met zekerheid kan worden uitgesloten door de toename van stikstofdepositie en dat daarom nog essentiële informatie ontbreekt.

 

Toetsingsadvies
Tijdens de toetsing van het MER heeft de Commissie laten weten dat de essentiële informatie voor besluitvorming in het MER niet aanwezig is, omdat niet is ingegaan op de mogelijke gevolgen van stikstofdepositie door het voornemen/ alternatieven op de omliggende Natura 2000-gebieden. Zij adviseerde om eerst een aanvulling op het MER op te stellen en pas daarna een besluit te nemen over het inpassingplan.
De Commissie vindt dat de andere milieuaspecten wel goed zijn uitgewerkt in het MER en bijbehorende stukken.

 

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het MER:

  • Het hoofddoel vertalen in concrete onderliggende doelen, welke vervolgens in het MER getoetst worden.
  • Een extra alternatief toevoegen waarin de N244 maximaal wordt opgewaardeerd tot een snelle verbindingsroute tussen de N247 en de A7.
  • De N247 zonder aanvullende maatregelen meenemen in de autonome situatie. Het scenario ‘doortrekken N244’ meenemen met een onderbouwde aanname van de te verwachten verkeersintensiteiten en –verdeling.
  • Samenvatting en kaartmateriaal.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Eugène de Beer
dr. Henk Everts
ing. Ben Peters

Voorzitter: drs. Hans Ouwerkerk
Werkgroepsecretaris: drs. Jeltje Siedsma

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Noord-Holland
Provincie Noord-Holland

Bevoegd gezag
Noord-Holland
Provincie Noord-Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.3 besluit-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege passende beoordeling
D01.2 tot 1-4-2011: Uitbreiding van auto(snel)weg of hoofdweg >= 5 km

Bijgewerkt op: 10 jul 2018