1771. SMB Streekplanuitwerking Groei en Krimp, Provincie Gelderland

De provincie wil met haar beleid van Groei en Krimp de recreatie en de natuur op de Veluwe beter op elkaar afstemmen. Door middel van een salderingsmethode wil ze op sommige plekken groei van recreatie toestaan mits krimp op andere plekken plaatsvindt. Het totaaleffect van krimp en groei mag niet leiden tot mogelijk significant negatieve effecten op het Natura 2000-gebied de Veluwe. Hiervoor wordt een natuureffectenboekhouding opgezet die inzicht moet geven in de effecten van krimp en groei van de afzonderlijke deelprojecten.

Procedure en adviezen

Toetsing
24-05-2006 Kennisgeving MER
24-05-2006 Ter inzage legging MER
24-08-2006 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie wil haar waardering uitspreken voor het idee van saldobenadering. Over de juridische houdbaarheid van de saldobenadering kan zij echter geen oordeel geven. Voor een meer solide onderbouwing van de saldobenadering adviseert zij zoveel mogelijk aan te sluiten bij de randvoorwaarden die door het ministerie van LNV zijn opgesteld voor saldering. In het PlanMER is nog geen sprake van een volledig passende beoordeling. Er vindt een globale effectvergelijking plaats voor drie mogelijke krimp- en groeiscenario's. Voor dit niveau kan de Commissie de resultaten ondersteunen. Immers de provincie heeft als voorwaarde gesteld dat alleen indien geen significante gevolgen voor het Natura 2000-gebied de Veluwe optreden de deelprojecten van krimp en groei worden goedgekeurd. Daarvoor dient per projecttranche een passende beoordeling te worden uitgevoerd. Voor die fase moet de passende beoordeling concreter wordt gemaakt. Belangrijk is dat de natuureffectenboekhouding hiervoor wordt aangepast De Commissie heeft inhoudelijk gecheckt of de natuureffectenboekhouding juist is. Zij komt tot de conclusie dat dit nog niet het geval is. Dit betreft met name de invulling van de begrippen leefgebieden en soortengevoeligheid. De Commissie adviseert de methodiek aan te passen en te voorzien in de benodigde informatie alvorens de passende beoordelingen op projecttrancheniveau uit te voeren (waarbij gebruik wordt gemaakt van saldering).

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Wim van Hooff
mr. dr. Marcel Soppe
ing. Rob Vogel

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: drs. Verbeek

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gelderland

Bevoegd gezag
Gelderland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007 Plan-m.e.r.

Bijgewerkt op: 10 jul 2018