1768. Woningbouw/Golfbaan Weel en Weere te Obdam

De Peyler Projektontwikkeling bv (initiatiefnemer) heeft het voornemen om een 18 holes golfbaan, alsmede circa 200 woningen en voorzieningen te realiseren ten westen/zuidwesten van de kern Obdam in het gebied Weel en Weere, gemeente Obdam.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
17-05-2006 Datum kennisgeving
17-05-2006 Ter inzage legging van de informatie
06-07-2006 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
22-11-2006 Kennisgeving MER
22-11-2006 Ter inzage legging MER

Opmerkingen bij de advisering

De golfbaan zal naast de 18 holes bestaan uit een korte 9 holes oefenbaan en andere oefenfaciliteiten (onder andere een driving range). Voor dit initiatief (golfbaan en woningen) wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld. In dit kader wordt de procedure van de milieueffectrapportage (m.e.r.) doorlopen, omdat de aanleg van de golfbaan m.e.r.-plichtig is (besluit m.e.r., bijlage C activiteit 10.2). De woningen maken deel uit van het initiatief en worden in de m.e.r.-procedure meegenomen. De gemeenteraad van Obdam is bevoegd gezag. De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het MER: 

  • Beleidskader – toetsingscriteria; de aanwijzingen en randvoorwaarden dienen uit het “Beeldkwaliteitsplan” ten aanzien van het beeldkwaliteitskader, landschapprincipes en bebouwingsprincipes voor zover relevant geoperationaliseerd te worden tot toetsingscriteria;
  • Alternatieven/Meest milieuvriendelijke alternatief; de alternatieven dienen te worden beschreven die alle mogelijke plan uitwerkingen beslaan. De Commissie adviseert om in het MER de drie gepresenteerde zoneringsmodellen als planalternatieven te beschrijven. Naast lokalisering van het wonen binnen het plangebied (verspreide bebouwing, bebouwing oostrand, bebouwing Molendijksweg) dient hierin vooral aandacht te zijn voor de ontsluitingsopties. Een van deze planalternatieven zou het meest milieuvriendelijke alternatief kunnen zijn.

Op 23 november 2006 is de een werkgroep van de Commissie m.e.r. gestart met de toetsing van het MER Golfbaan en woningbouw Weel en Weere te Obdam. Het MER is verzorgd van opzet en prettig leesbaar. Echter bij het toetsen aan de richtlijnen kwam de Commissie tot de conclusie dat bepaalde vragen uit de richtlijnen niet in het MER aan de orde komen.

Op 30 januari 2007 heeft een deskundigenoverleg tussen de Commissie, initiatiefnemer en bevoegd gezag plaatsgevonden. De belangrijkste conslusie was dat door het lage uitwerkingsniveau het MER onvoldoende milieu-informatie bevat voor de besluitvorming. De Commissie is van mening dat meer concrete uitwerkingen van de voorgenomen activiteit, alternatieven, functies en milieueffecten (kwantitatief) nodig zijn om het MER te kunnen toetsen.

Op 6 februari 2007 heeft de Commissie van bevoegd gezag een brief ontvangen, waarin verzocht is om het advies op te schorten. Het advies van de Commissie is hierop tot nadere berichtgeving van bevoegd gezag opgeschort.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Kuindert van der Spek
drs. Klaas-Jan Wardenaar

Voorzitter: drs. Hans Ouwerkerk
Werkgroepsecretaris: drs. Andor van Dijk

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
De Peyler Projectontwikkeling BV

Bevoegd gezag
Obdam

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.2 tot 1-4-2011: Golfbaan >= 50ha of >= 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 15 nov 2018