1763. Pluimveemestverbrandingsinstallatie annex energiecentrale Fibroned Apeldoorn

Initiatiefnemer Fibroned B.V., een onderdeel van de Bio-One groep, heeft het voornemen om op het industrieterrein “de Ecofactorij” te Apeldoorn een electriciteitscentrale te bouwen voor de opwekking van duurzame energie door middel van verbranding van biomassa, met name pluimveemest. 

Procedure en adviezen

Richtlijnen
10-05-2006 Datum kennisgeving
10-05-2006 Ter inzage legging van de informatie
27-07-2006 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

Voor het project Fibroned is reeds een m.e.r.-procedure doorlopen en is een goedgekeurd MER gemaakt (2000-2001). Na langdurig oponthoud heeft de initiatiefnemer in overleg met Bevoegd Gezag besloten het oorspronkelijke MER in te trekken en een nieuwe procedure te doorlopen. 

De Commissie heeft besloten de oorspronkelijke advies-richtlijnen van maart 2000 (kenmerk: 1073-38) ook voor deze procedure te adviseren in combinatie met een aantal aanvullingen.

De Commissie beschouwt, zoals ook deels aangegeven in de oorspronkelijke richtlijnen, de volgende punten als essentiële informatie in het MER:

  • de doelmatigheid van het voornemen dient beschreven te worden in relatie tot de doelmatigheid van alternatieve oplossingsmogelijkheden;
  • bij de beschrijving van de milieueffecten moet de nadruk komen te liggen op luchtverontreiniging (inclusief geurhinder) en reststoffen;
  • ten aanzien van de reststoffen dient met name de afzet van fosfaat en kalium uit de assen en de afzet van kalkreststoffen vermengd met diezelfde vliegassen duidelijk beschreven te worden;
  • een meest milieuvriendelijk alternatief waarin het voornemen gerealiseerd kan worden met de minst negatieve milieueffecten;
  • een zelfstandig leesbare samenvatting, die duidelijk is voor burgers en geschikt is voor bestuurlijke besluitvorming.
     

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Willem Assink
ing. Albert Dragt
ir. Huub Stassen

Voorzitter: dr. ir. Gerrit Blom
Werkgroepsecretaris: Joris Stroobach

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Fibroned

Bevoegd gezag
Apeldoorn
Gelderland
Waterschap Vallei en Veluwe

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.4 tot 1-4-2011: Niet-gevaarlijk afval: verbranden of chemisch behandelen van >= 100ton per dag

Bijgewerkt op: 10 jul 2018