174. Ruilverkaveling Baarderadeel

De Commissie speelt in het kader van de evaluatie van de werkingssfeer van de m.e.r. een rol bij de toetsing van evaluatierapporten (HELP-rapporten) van bepaalde landinrichtingsprojecten. Daarom toetst ze een aantal evaluatierapporten van landinrichtingsprojecten. Het gaat om die landinrichtingsprojecten, waarvan grote landschapseenheden of de meest waardevolle beekdalen of de belangrijkste weidevogelgebieden deel uit maken.  De Commissie is gevraagd het HELP-rapport "inhoudelijk te bezien in het licht van de criteria die daarvoor in het kader van de m.e.r. gelden" en bij de toetsing van het HELP-rapport de werkwijze van de m.e.r.-procedure zoveel mogelijk te benaderen. In overleg met de Landinrichtingsdienst is besloten aanbevelingen (vergelijk richtlijnenadvies) voor de inhoud van het evaluatierapport van het voorontwerp-plan van de ruilverkaveling Baarderadeel op te stellen. Bij het op te stellen evaluatierapport zal de Landinrichtingsdienst rekening houden met deze aanbevelingen.  

Procedure en adviezen

Richtlijnen
23-10-1989 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie heeft in het voorjaar 1988 concept-aanbevelingen opgesteld voor de inhoud van het HELP-rapport, behorende bij het voorontwerp-plan van de ruilverkaveling Baarderadeel. 

De concept-aanbevelingen zijn op 30 mei 1988 besproken met de Landinrichtingsdienst. Afgesproken is, dat met het afronden van de aanbevelingen zou worden gewacht op de resultaten van de toetsing van het HELP-rapport Rossum-Oost1. Deze resultaten zijn in september 1989 in conceptvorm beschikbaar gekomen en op 11 september 1989 is een aangepaste conceptversie van de aanbevelingen voor Baarderadeel met de Landinrichtingsdienst besproken. Op 23 oktober 1989 zijn de aanbevelingen aangeboden aan de Landinrichtingsdienst en de ministers van L&V en van VROM. Naar verwachting zal het voorontwerp-plan in 1993 gereed komen.

 

1 Zie project 156. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Wennemar Cramer
van Dijk
ir. Han Lörzing
ir. Petrus Thomas Schure

Voorzitter: dr. Hans Cohen
Werkgroepsecretaris: drs. Martha Buitenkamp

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Landinrichtingsdienst

Bevoegd gezag
Landinrichtingsdienst

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
006 Géén m.e.r., wel advies van Commissie gevraagd

Bijgewerkt op: 10 jul 2018