1730. Uitbreiding mergelwinning Groeve 't Rooth te Limburg

Het voornemen betreft de mergwinning in de bestaande groeve ‘t Rooth. Het gaat om een uitbreiding met 5,8 hectare.

Procedure en adviezen

Beoordeling MER SMB
23-03-2006 Datum kennisgeving
23-03-2006 Ter inzage legging van de informatie
01-06-2006 Advies uitgebracht
Advies SMB

Opmerkingen bij de advisering

Op basis van de vigerende regelgeving is er sprake van een vrijwillig Plan-MER, waarbij alle relevante milieuaspecten op zorgvuldige wijze in beeld zijn gebracht.

Beroepen tegen het voornemen worden in januari 2009 door de Raad van State ongegrond verklaard.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Wibe Altenburg
dr. ir. Jan Hoeks

Voorzitter: drs. Hans Ouwerkerk
Werkgroepsecretaris: mr. Steven Pieters

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Limburg

Bevoegd gezag
Limburg

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C16.3 tot 1-4-2011: Steengroeven of dagbouwmijnen >= 25ha

Bijgewerkt op: 24 jan 2009