1727. Hoog Actief Vast Afval-VU te Petten

Het voornemen betreft de bouw van een Hoog Actief Vast Afval – Verpakkings Unit (HAVA-VU) op de Onderzoekslocatie Petten. In deze verpakkingsunit zal het hoogradioactieve afval opnieuw worden verpakt, alvorens het richting het Hoogradioactief Afval Behandelings- en Opslag Gebouw (HABOG) bij COVRA kan worden getransporteerd.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
15-03-2006 Datum kennisgeving
15-03-2006 Ter inzage legging van de informatie
10-05-2006 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
08-10-2007 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
30-10-2007 Kennisgeving MER
30-10-2007 Ter inzage legging MER
19-12-2007 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

In het MER zijn de milieueffecten van ompakken van het afval in Petten en daarna transport naar COVRA onderzocht. Er zijn ook andere alternatieven beschouwd. Uit het MER komt naar voren dat alleen de aspecten veiligheid, stralingsbelasting en transportbewegingen onderscheidend zijn.

Voor de korte termijn is de milieubelasting van het nulalternatief en het nulplusalternatief het kleinst. De milieueffecten van de andere alternatieven zijn ook zeer beperkt. Voor de langere termijn geldt dat de voorgenomen activiteit de meest milieuvriendelijke optie is. Vanuit veiligheidoptiek is overpakken te Petten en daarna transport naar COVRA het beste alternatief.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Wim Been
dr. ir. Jan Kops

Voorzitter: dr. Dick Tommel
Werkgroepsecretaris: ir. Ingrid de Bondt

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
NRG

Bevoegd gezag
Ministerie van Volkhv., R.O. en Milieubeheer

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C23.0 tot 1-4-2011: Radioactief afval: oprichten inrichting voor behandelen, verwijderen of (>10 jaar) opslaan

Bijgewerkt op: 10 jul 2018