1722. Bedrijventerrein 't Ges 2 te Sneek

De gemeente Sneek is voornemens het bedrijventerrein ’t Ges in oostelijke richting met circa 21 hectare uit te breiden. Onderdeel van deze uitbreiding is de aanleg van 200 jachthavenligplaatsen. Deze activiteit is milieueffectrapportage(m.e.r.)-beoordelingsplichtig. De uitbreiding ligt nabij het Sneekermeergebied dat is aangewezen als speciale beschermingszone (SBZ). Vanwege de ligging van het project moet er ook de procedure van de Strategische Milieubeoordeling (SMB) worden gevolgd.     

Procedure en adviezen

Richtlijnen
02-03-2006 Datum kennisgeving
02-03-2006 Ter inzage legging van de informatie
02-06-2006 Advies uitgebracht
Richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

In de besluitvorming over ’t Ges 2 speelt de passende beoordeling een cruciale rol. De Commissie adviseert de gemeente Sneek om de informatie over de gevolgen voor de SBZ, het Sneekermeergbied, in de passende beoordeling op een aantal punten nader te onderbouwen dan wel aan te vullen. Hierbij moet aandacht worden besteed aan: 

  • De analyse van de kernkwaliteiten van de SBZ;
  • De uitwerking van de effectbeschrijving en -beoordeling naar kwalificerende soorten;
  • Cumulatie;
  • Uitstralingseffecten;
  • Uitwerking van de draagkrachtanalyse van de SBZ.
 

In de passende beoordeling moet aanvullende informatie worden opgenomen over:

  • De invloed van de voorgenomen activiteit op de SBZ Witte en Zwarte Brekken en de relatie met de SBZ het Sneekermeergebied;
  • Duidelijke begrenzing van de onderzoeksgebieden van de kwalificerende en begrenzingssoorten;
  • Cijfermatige onderbouwing van de groei van het aantal vaarbewegingen;
  • De ligging van de ganzenfoerageergebieden, met aandacht voor de status en de stand van uitvoering van de ganzengedooggebieden.
 

Op basis van deze aanvullende informatie kunnen de conclusies uit de passende beoordeling nader worden onderbouwd. Volgt hieruit de conclusie dat er geen significante gevolgen optreden voor de SBZ Sneekermeergebied dan kan het MER zich richten op de voorkeurslocatie. Indien niet kan worden uitgesloten dat er significant nadelige gevolgen zullen optreden, dan zal het MER moeten ingaan op de verplichte ADC-toets.

 

Wanneer het MER is gericht op nadere uitwerking van de voorkeurslocatie dan moet een goede onderbouwing van de locatiekeuze worden gegeven. Werk dit uit door de voorkeurslocatie met andere mogelijk locaties te vergelijken op verschillende aspecten waaronder, natuur, landschap en leefmilieu. Besteed bij de verdere invulling van de inrichtingsalternatieven aandacht aan de aspecten landschap en natuur.

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. ing. Harry Kingma
dr. Nico de Vries
ir. Jaap de Zeeuw

Voorzitter: dr. ir. Gerrit Blom
Werkgroepsecretaris: drs. Roel Meeuwsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Sneek

Bevoegd gezag
Sneek

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D10.3 tot 1-4-2011: Jachthaven met >= 100 ligplaatsen: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018