1715. Herinrichting kop Jaarbeursterrein Utrecht

Holland Casino, Wolff Cinema Groep en de Koninklijke Nederlandse Jaar-beurs hebben het voornemen om op de kop van het Jaarbeursterrein in Utrecht een aantal nieuwe activiteiten te ontwikkelen. Het betreft de vestiging van een casino, een megabioscoop en een parkeervoorziening.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
22-02-2006 Datum kennisgeving
22-02-2006 Ter inzage legging van de informatie
25-04-2006 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
20-06-2007 Kennisgeving MER
20-06-2007 Ter inzage legging MER
06-07-2007 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
29-11-2007 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Ten behoeve van de besluitvorming (vrijstelling ex artikel 19 Wet op de Ruimtelijke Ordening) is een milieueffectrapport (MER) opgesteld. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht is in deze procedure bevoegd gezag.

Dit voornemen maakt onderdeel uit van het grote plan tot herinrichting van het Stationsgebied Utrecht. Voor deze totale herinrichting wordt tevens de m.e.r.-procedure gevolgd.

In 2002 heeft de gemeente hiertoe een milieueffectrapport (MER) laten opstellen voor het Masterplan Herinrichting Stationsgebied. Dit MER moest ook dienen als onderbouwing van een op te stellen globaal bestemmingsplan. Het project heette voor die tijd Utrecht City Project/Utrecht Centrum project, en staat bij de Commissie geregistreerd onder projectnummers 992 en 1097.

Het MER eerste fase (uit september 2003) gaat in op strategische keuzen over de ruimtelijke opzet, de bereikbaarheid en de kwaliteit van de leefomgeving. De Commissie heeft dat MER in 2003 getoetst.

Tussentijds heeft de gemeente Utrecht besloten af te zien van het ontwikkelen van een (globaal) bestemmingsplan. Daarmee is deze m.e.r.-procedure afgebroken en is er geen MER tweede fase gekomen voor de bestemmingsplanuitwerkingen.

De gemeente heeft toen besloten om de ontwikkeling van het Stationsgebied vast te leggen in een structuurplan. De Commissie heeft in oktober 2005 een advies gegeven over de reikwijdte en het detailniveau van het op te stellen plan-MER. Zij bracht daarover in mei 2006 een toetsingsadvies uit (projectnummer 1649).

Op 14 december 2006 heeft de gemeenteraad het Structuurplan Stationsgebied vastgesteld. Dit document is de juridische vertaling en actualisering van het Masterplan voor het Stationsgebied uit 2003. Het legt de hoofdlijnen van de plannen voor het Stationsgebied vast. Voor de verschillende deelprojecten, die in het plan staan, komen afzonderlijke artikel 19 WRO-procedures. Een aantal deelprojecten is m.e.r.-plichtig, zoals onderhavig project en “Muziekpaleis Utrecht” (projectnummer 1760).

Op 18 juni 2007 is een Aanvullend MER Stationsgebied gereed gekomen. Het Aanvullend MER heeft tot doel om inzicht te bieden in de samenhangende milieueffecten van de ontwikkeling van het Stationsgebied Utrecht in zijn totaliteit. Onderhavig MER maakt gebruik van het Aanvullend MER, waarin geactualiseerde gegevens over de aspecten verkeer, luchtkwaliteit en geluid zijn gepresenteerd.

Het Aanvullend MER wordt beschouwd als een voortzetting van de m.e.r.-procedure, die geresulteerd heeft in het MER Stationsgebied eerste fase (2003, projectnummer 1307). Daarnaast sluit het Aanvullend MER inhoudelijk aan bij het bovengenoemd plan-MER Stationsgebied (2006, projectnummer 1649). De Commissie heeft het Aanvullend MER gelijktijdig met onderhavig MER getoetst aan de wettelijke vereisten en aan de vastgestelde richtlijnen.

Tijdens de toetsing van het onderhavig MER heeft de Commissie een nadere toelichting gevraagd op het aspect verkeer. Het bleek namelijk dat de verkeersintensiteiten, die het verkeersmodel in bepaalde straten voorspelde, veel hoger waren dan in werkelijkheid zou kunnen worden verwerkt zonder dat het MER of het Aanvullend MER daarvoor een toereikende verklaring gaf. Bij andere uitkomsten zouden ook de berekeningen voor lucht en geluid anders kunnen worden.

De Commissie is van oordeel dat de essentiële informatie in het MER inclusief aanvulling aanwezig is.

Aangezien het voornemen nauw verbonden is met het grote plan Stationsgebied Utrecht, zijn er feitelijk niet veel strategische keuzes te maken. Het MER Ontwikkeling kop Jaarbeurs Utrecht is op inrichtingsniveau goed uitgewerkt.

De aanvulling op het MER onderbouwt dat de uitkomsten van het gebruikte verkeersmodel bruikbaar zijn. Met een gevoeligheidsanalyse is gecontroleerd hoe groot de foutenmarge in de verkeersberekeningen maximaal kan zijn en wat dat betekent voor de berekeningen op het gebied van lucht en geluid. Hiermee is volgens de Commissie de waarde van de berekeningen en de nauwkeurigheid hiervan aangetoond.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Gijs-Jan van Blokland
ir. drs. Wim Demmers
ir. Joep Lax
ir. Bob Wiekema

Voorzitter: drs. Hans Ouwerkerk
Werkgroepsecretaris: drs. Andor van Dijk

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs
Wolff Cinema Groep
Holland Casino Utrecht

Bevoegd gezag
Gemeente Utrecht

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Utrecht


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018