1713. Bedrijventerrein Vossenberg West II te Tilburg

De gemeente Tilburg is voornemens om een bedrijventerrein Vossenberg West II met een langshaven te realiseren in de noordwestelijke hoek van Tilburg. De realisatie van het terrein van 100 ha en de haven (geschikt voor schepen tot circa 1.500 ton) wordt noodzakelijk geacht om tegemoet te komen aan de behoefte in de regio in het algemeen en de gemeente Tilburg in het bijzonder.  

Procedure en adviezen

Richtlijnen
23-02-2006 Datum kennisgeving
23-02-2006 Ter inzage legging van de informatie
26-04-2006 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
01-06-2007 Kennisgeving MER
01-06-2007 Ter inzage legging MER
21-09-2007 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De aanleg van een dergelijke haven is op grond van het Besluit milieueffectrapportage (m.e.r.) categorie 4, m.e.r.-plichtig. Hoewel het bedrijventerrein vanwege een oppervlakte van minder dan 150 ha niet m.e.r.-plichtig maar m.e.r.-beoordelingsplichtig is (categorie 11), heeft de initiatiefnemer besloten beide activiteiten in één m.e.r.-procedure te doorlopen. Daarbij wordt voor het voornemen tevens een Strategische Milieubeoordeling (SMB) opgesteld. De Commissie vraagt speciale aandacht voor:

  • voor een onderbouwing van noodzaak voor de aanleg en ontwikkeling van de haven en het bedrijventerrein met geactualiseerde data;
  • een concretisering van de ambities die door de gemeente zijn geformuleerd en een toetsing van de alternatieven aan deze ambities;
  • een kwantitatieve weergave (in kaart en tekst) van de hinder (geluid, lucht externe veiligheid) voor de omgeving.

De Commissie is van oordeel dat de essentiële informatie in het MER aanwezig is. Daarbij adviseert de Commissie om:

  • de ecologische inrichting van de oevers van de zwaaikom aan te laten sluiten bij de bij bestaande natuurwaarden;
  • op korte termijn uitsluitsel te krijgen over omvang en de begrenzing van archeologische waarden en in het bestemmingsplan te onderbouwen of deze waarden behoudenswaardig zijn.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Casper van der Giessen
ir. Gerard Jan Hellinga
drs. Sjef Jansen
ir. Jan Termorshuizen

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: drs. Bart Beerlage

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Tilburg

Bevoegd gezag
Gemeente Tilburg

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008 Plan-m.e.r. en besluit-m.e.r. (oud, niet meer invullen)
C04.1 tot 1-4-2011: Aanleg haven, of laad- en lospier voor schepen >= 1350ton
D11.3 tot 1-4-2011: Bedrijventerrein >= 75ha: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018