1712. Multi-Fuel Centrale op de Maasvlakte

Nuon Power Generation B.V. wil op de Maasvlakte een nieuwe multi-fuel electriciteitscentrale bouwen gebaseerd op milieuvriendelijke vergassingstechnologie. Door verbranding van steenkool, secundaire brandstoffen, schone biomassa en aardgas zal elektriciteit opgewekt worden met een elektrisch vermogen van circa 1200 MWe.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
20-02-2006 Datum kennisgeving
20-02-2006 Ter inzage legging van de informatie
21-04-2006 Advies uitgebracht
Richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

De m.e.r.-procedure wordt doorlopen ten behoeve van de verlening van de vergunning ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) door de provincie Zuid-Holland en de vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewater (Wvo) door Rijkswaterstaat Zuid-Holland. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland treedt op als coördinerend bevoegd gezag.

In haar richtlijnenadvies heeft de Commissie de volgende punten als essentiële informatie voor het milieueffectrapport aangemerkt:

  • Inzicht in de biomassastromen en overige brandstoffen die verstookt zullen gaan worden, de acceptatiecriteria en de acceptatieprocedure.
  • Het beoogde inzetprofiel (basislast, pieklast, combinatie) van de installatie en een toelichting hierop ten aanzien van het energierendement en de emissiekenmerken. Op basis van verschillende brandstofscenario’s dienen ook de daaraan gerelateerde capaciteit van de installatie, energierendementen en emissie-kenmerken beschreven te worden.
  • Speciale aandacht aan de belangrijkste milieuaspecten: effecten op de luchtimmissies en de ecologische gevolgen.
  • Presenteer een toegankelijke, zelfstandig leesbare samenvatting, die een goede afspiegeling biedt van de inhoud van het MER en de belangrijkste beslispunten voor de besluitvorming.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Albert Dragt
ir. Huub Stassen

Voorzitter: dr. Dick Tommel
Werkgroepsecretaris: drs. Bauk Rademaker

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Nuon Storage B.V.

Bevoegd gezag
Provincie Zuid-Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C22.1 tot 1-4-2011: Oprichting energiecentrale (geen kerncentrale) >= 300megawatt per jaar

Bijgewerkt op: 10 jul 2018