1710. Stadskoeling Amsterdam Zuidoost: Ouderkerkerplas

Nuon Warmte N.V. wil water uit de Ouderkerkerplas benutten voor koudewinning. Hierbij wordt koud water uit een plas onttrokken en wordt – na warmtewisseling – warmer water teruggevoerd in de plas. Voor het lozen van koelwater is een vergunning nodig op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo). Voor het besluit over deze Wvo-vergunning wordt een vrijwillige procedure van de milieueffectrapportage (m.e.r.) doorlopen. Het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht is het bevoegd gezag.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
17-02-2006 Datum kennisgeving
17-02-2006 Ter inzage legging van de informatie
20-04-2006 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
21-02-2008 Kennisgeving MER
21-02-2008 Ter inzage legging MER
29-02-2008 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
08-05-2008 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het milieueffectrapport;

  • De verwachte energiebesparing (in vermeden CO2 emissies) van het koelwater systeem ten opzichte van de huidige praktijk.
  • Een beschrijving van het hydrologische systeem, inclusief de waterkwaliteit in de plassen en de effecten op flora en fauna.
  • Een beschrijving van een beslissingsondersteunend systeem of model dat op een transparante wijze inzicht geeft hoe de diverse (milieu)aspecten ten opzichte van elkaar gewogen worden en hoe dit tot een keuze in de bedrijfsvoering van de koudewinning leidt.

Tijdens de toetsing heeft een gesprek plaatsgevonden tussen de Commissie, het bevoegd gezag en de initiatiefnemer. Daar heeft de Commissie kenbaar gemaakt dat het MER naar haar oordeel op een aantal onderdelen onvolledig is. Naar aanleiding hiervan heeft de initiatiefnemer informatie (verder ‘de aanvulling’) aangeleverd over:

  1. onzekerheden en sturingsmogelijkheden:
    - monitoringsysteem;
    - uitwerking van de mitigerende maatregelen;
  2. mogelijke stapeling van temperatuurseffecten.

De Commissie is van oordeel dat in het milieueffectrapport en de aanvulling tezamen de essentiële informatie aanwezig is om bij de besluitvorming het milieubelang een volwaardige plaats te kunnen geven.

Koudewinning uit de Ouderkerkerplas betekent een ingreep in een complex, natuurlijk systeem dat onderhevig is aan natuurlijke dynamiek zoals seizoenswisseling. Met de huidige kennis en beschikbare instrumenten is het zeer lastig om voorafgaand aan de koudewinning met voldoende nauwkeurigheid een inschatting te kunnen maken van de effecten van de ingreep. Aangezien op voorhand niet alle onzekerheden volledig zijn uit te sluiten is het van belang dat voorafgaand aan besluitvorming duidelijk is op welke wijze de waterkwaliteit geborgd zal worden. Hiertoe is in het MER een monitoringsysteem beschreven en is inzichtelijk gemaakt welke maatregelen mogelijk zijn om eventuele negatieve effecten te mitigeren.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Louis Bijlmakers
ir. Dju Bijstra
ir. Charles Geelen

Voorzitter: dr. ir. Gerrit Blom
Werkgroepsecretaris: drs. Florentine van der Wind

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Nuon Warmte NV

Bevoegd gezag
Waternet

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
002 Vrijwillige m.e.r.

Bijgewerkt op: 29 aug 2008