1700. Pluimvee- en Varkenshouderij Jori Heythuysen BV te Heythuysen

Oprichten van een veehouderijbedrijf voor zeugen en hennen.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
19-01-2006 Datum kennisgeving
19-01-2006 Ter inzage legging van de informatie
22-03-2006 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
16-11-2006 Kennisgeving MER
16-11-2006 Ter inzage legging MER
Toetsing aanvulling op het MER
26-06-2007 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De initiatiefnemer Jori B.V. is van plan om zijn bestaande varkenshouderij uit te breiden tot 1.390 zeugen, 106 opfokzeugen en 5.070 gespeende biggen. Tevens wordt een pluimveehouderij gerealiseerd voor 340.800 leghennen. Voor de uitbreiding van de varkenshouderij en de realisatie van de pluimveehouderij wordt bij het bevoegd gezag, het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leudal, een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) aangevraagd. Voor de besluitvorming over de aanvraag van deze vergunning wordt een milieueffectrapportage (m.e.r.) uitgevoerd.

De Commissie is van oordeel dat in het MER en de aanvullingen essentiële informatie ontbreekt. Hierdoor kan het milieubelang onvoldoende meegewogen worden bij de besluitvorming. De ontbrekende essentiële informatie heeft betrekking op de wijze waarop de berekening van de cumulatie van geurhinder heeft plaatsgevonden en de wijze waarop de referentiesituatie is gedefinieerd.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Hilko Ellen
ing. Marc Pijnenburg

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: drs. Ronald Warmenhoven

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Maatschap Hollander Heythuysen BV

Bevoegd gezag
Heythuysen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018