1690. Peilbesluit Veerse Meer

Rijkswaterstaat Zeeland en de Provincie Zeeland willen het winterpeil van het Veerse Meer verhogen, met als doel om de ecologische en recreatieve potenties van het meer beter te benutten.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
12-01-2006 Datum kennisgeving
12-01-2006 Ter inzage legging van de informatie
21-03-2006 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
10-05-2007 Kennisgeving MER
10-05-2007 Ter inzage legging MER
13-07-2007 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing

Opmerkingen bij de advisering

Ten behoeve van het te nemen peilbesluit is de m.e.r.-procedure doorlopen. In het richtlijnenadvies vroeg de Commissie om in het MER duidelijk te maken in hoeverre de problemen (eutrofiëring, stank, sterfte bodemdieren, beperkt recreatief gebruik in de winter) mogelijk al (deels) zijn opgelost met de betere wateruitwisseling met de Oosterschelde, en wat de extra bijdrage van de mogelijke (winter)peilverhoging is.

Bij de toetsing van het MER constateerde de Commissie dat de essentiële informatie voor het peilbesluit aanwezig was. De Commissie deed enkele aanbevelingen voor monitoring van de effecten op het grondwater en de ontwikkeling van Japanse Oesters.

Het peilbesluit is in oktober 2007 genomen en in juni 2009 aangevuld met een besluit inzake noodopslag in bijzondere omstandigheden.

 


 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Norbert Dankers
ir. Casper van der Giessen
drs. Freddie Rosenberg
ir. Anne Wijbenga

Voorzitter: drs. Hans Ouwerkerk
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Rijkswaterstaat
Zeeland

Bevoegd gezag
Rijkswaterstaat
Ministerie van Volkhv., R.O. en Milieubeheer

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zeeland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C27.2 tot 1-4-2011: Wijzigen (streef)peil grote meren (Veerse -, IJssel-, Marker-, Rand-, Grevelingen, Haringvliet)

Bijgewerkt op: 10 jul 2009