1673. Zandwinning IJsselmeer

Het voornemen betreft het winnen van industriezand in het IJsselmeer uit diepere bodemlagen in een gebied groter dan 100 hectare   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
30-11-2005 Datum kennisgeving
30-11-2005 Ter inzage legging van de informatie
10-02-2006 Advies uitgebracht
Richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

De initiatiefnemer geeft aan dat dit m.e.r.-traject een inrichtings-m.e.r. betreft. Echter een locatieafweging zal nodig zijn, wanneer significante gevolgen voor het Vogelrichtlijngebied IJsselmeer niet kunnen worden uitgesloten via een passende beoordeling. De locatieafweging kan zich dan niet beperken tot locaties binnen het IJsselmeer. De Commissie realiseert zich dat dit een moeilijke taak is voor een particuliere initiatiefnemer, te meer omdat er op dit moment geen duidelijke beleidsuitspraken zijn ten aanzien van dit soort activiteiten.  

Daarom adviseert de Commissie de staatssecretaris van V&W, de ministers van LNV en van VROM gezamenlijk in de vastgestelde richtlijnen aan te geven hoe met deze locatieproblematiek moet worden omgegaan. De vele, inhoudelijk uiteenlopende inspraakreacties van betrokken overheidsorganen onderschrijven de behoefte aan een dergelijke éénduidige beleidslijn.

Daarnaast vraagt de Commissie met name aandacht voor de aspecten kwel, waterkwaliteit en de samenvatting van het MER

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Johan van der Gun
drs. Rob Mooren
ing. Rob Vogel
dr. Erik ten Winkel

Voorzitter: ir. Aad van der Velden
Werkgroepsecretaris: dr. Nicole van Buren

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Smals Bouwgrondstoffen BV

Bevoegd gezag
Rijkswaterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Flevoland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C16.1 tot 1-4-2011: Winning oppervlaktedelfstoffen >= 100ha

Bijgewerkt op: 10 jul 2018