1666. Tracéstudie Wegverbinding Mensingeweer-Winsum-Groningen

De provincie Groningen en de gemeenten Bedum, De Marne en Winsum proberen een oplossing te zoeken voor met name de onveiligheid en barrièrewerking op het hoofdwegennet van Noordwest-Groningen. Geopteerd wordt voor een nieuw tracé van Mensingeweer naar Groningen (N361).

Procedure en adviezen

Richtlijnen
02-11-2005 Datum kennisgeving
02-11-2005 Ter inzage legging van de informatie
23-01-2006 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
23-05-2008 Kennisgeving MER
23-05-2008 Ter inzage legging MER
27-05-2008 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
Toetsing aanvulling op het MER
25-08-2008 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
18-09-2008 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie is van oordeel dat het MER, tesamen met de aanvulling daarop,de essentiële informatie bevat om het milieubelang een voldoende rol te laten spelen in de besluitvorming. In haar advies;doet zij verschillende aanbevelingen voor de verdere besluitvorming. Deze hebben onder andere betrekking op de bepaling van de landschappelijke effecten van het initiatief en de onderbouwing van het meest milieuvriendelijke alternatief

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Eugène de Beer
ir. Henk Otte
ir. Kuindert van der Spek
dr. Nico de Vries

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: dr. Geert Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Bedum
Gemeente De Marne
Gemeente Winsum
Provincie Groningen

Bevoegd gezag
Provincie Groningen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C01.1 Aanleg hoofdweg

Bijgewerkt op: 10 jul 2018