1657. Het Nieuwe Rijksmuseum Amsterdam

Het Rijksmuseum wil een vernieuwing en verbouwing realiseren.    

Procedure en adviezen

Richtlijnen
20-09-2005 Datum kennisgeving
20-09-2005 Ter inzage legging van de informatie
01-12-2005 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
31-08-2006 Kennisgeving MER
31-08-2006 Ter inzage legging MER
Toetsing a
19-12-2006 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Onderdeel van de vernieuwing is de verplaatsing van de entree naar de zijwanden van de onderdoorgang, de realisatie van een souterrain voor presentatieruimtes, de verbouwing van een aantal gebouwen, de sloop van een deel van de gebouwen en de bouw van een aantal nieuwe gebouwen (ook buiten de hekken). De omvangrijke klimaat- en gebouwinstallaties worden ondergronds geplaatst. Tevens wordt bergingscapaciteit voor overtollig hemelwater gerealiseerd.  

Als belangrijkste punten voor het MER ziet de Commissie de effecten op de aanwezige cultuurhistorische waarden, een onderbouwing van de bezoekersaantallen in de nieuwe situatie, de vervoerswijzekeuze van de bezoekers en de mogelijkheden van het Nieuwe Rijksmuseum om de vervoerswijzekeuze te beïnvloeden, de gevolgen voor geluid en lucht ten gevolge van het autoverkeer (inclusief touringcars) en de beïnvloeding van de grondwaterstand als gevolg van de ondergrondse werken.

 

Toetsing
De vernieuwing bestaat uit de verbouwing, sloop en nieuwbouw van een aantal gebouwen. Er is sprake van een aantal ondergrondse werken.

 

Tijdens de toetsing constateerde de Commissie een essentiële tekortkoming in de beschrijving van de mogelijke beïnvloeding van de grondwaterstand in de omgeving van het Rijksmuseum als gevolg van de aanleg van de ondergrondse werken. Daarop heeft de initiatiefnemer een aanvulling opgesteld, bestaande uit twee rapporten: “Geohydrologisch onderzoek invloed kelders Rijksmuseum te Amsterdam”, waarin de grondwatermodellering is onderbouwd en “Addendum bij het Milieueffectrapport Het Nieuwe Rijksmuseum Amsterdam”, waarin de tekst van het MER over het onderwerp bodem en grondwater herschreven wordt. In de aanvulling is de geconstateerde tekortkoming opgelost.

 

De Commissie doet de aanbeveling om maatregelen te treffen om de mogelijkheden voor het stallen van fietsen bij het Rijksmuseum te verbeteren en om het busverkeer en –parkeren beter te reguleren.

 

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jos Cuijpers
dr. Kick Hemker
ir. Jan Termorshuizen

Voorzitter: dr. ir. Gerrit Blom
Werkgroepsecretaris: ir. Marijke Bremmer

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Programmadirectie Het Nieuwe Rijksmuseum Amsterdam

Bevoegd gezag
gemeente Amsterdam

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018