1652. Sport- en leisurecomplex Trivium, Etten-Leur

Van Hemert BV is voornemens een sport- en leisurecomplex te bouwen in het gebied Trivium, aan de oostzijde van Etten-Leur langs de snelweg A58. Het complex voorziet in een zwembad met verschillende bassins, een sporthal, diverse ruimten voor sport- en leisureactiviteiten, commerciële detailhandel en ondersteunende horeca. Naar verwachting zal het geheel 875.000 bezoekers per jaar trekken.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
21-09-2005 Datum kennisgeving
21-09-2005 Ter inzage legging van de informatie
17-11-2005 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
05-03-2008 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
09-03-2008 Kennisgeving MER
09-03-2008 Ter inzage legging MER
15-05-2008 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Bij de start van de m.e.r.-procedure is het plangebied deels al ingericht en de gronden voor de activiteit zijn reeds bouwrijp gemaakt. Aanvullend aan de startnotitie geeft de Commissie in haar richtlijnenadvies nog nadere ideeën voor het meest milieuvriendelijk alternatief, wijst zij op de onderbouwing van de verkeersgegevens en geeft ze nadere punten voor de effectbeschrijving inzake luchtkwaliteit en veiligheid.

Het MER is uitgebracht en samen met het ontwerpbesluit ter visie gelegd op 9 maart 2008.

Tijdens de toetsing van het MER heeft de Commissie nog nadere informatie ontvangen van de initiatiefnemer en de gemeente Etten-Leur. Het betrof toelichting op het MER en het plan en achtergrondinformatie over geluid, verkeer en licht. Deze informatie is in de toetsing meegenomen.

Uit het MER en de nadien ontvangen toelichting en achtergrondinformatie blijkt het volgende:

  • De effecten op het milieu van het initiatief nemen ten opzichte van de referentiesituatie niet veel toe. 
  • Bij parkeren en de verkeersafwikkeling kunnen mogelijk capaciteitproblemen ontstaan in pieksituaties. De Commissie adviseert hiervoor monitorprogramma’s op te zetten.
  • De toename van geluid als gevolg van extra verkeer ligt op sommige punten dicht tegen de reconstructiegrens in het kader van de Wgh. De Commissie adviseert bij het besluit informatie te verstrekken over de realiseerbare geluidsreductie van aanvullende mitigerende maatregelen en het monitorprogramma op basis waarvan deze maatregelen getroffen kunnen worden.

De Commissie is van mening dat de essentiële informatie voor besluitvorming in het MER en de nadere informatie aanwezig is.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Gijs-Jan van Blokland
ing. Benoit Tijssen

Voorzitter: dr. ir. Gerrit Blom
Werkgroepsecretaris: drs. Hugo Woesthuis

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Van Hemert Trivium BV

Bevoegd gezag
Gemeente Etten-Leur

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018