164. Golfbaan Ruigoord, Haarlemmerliede en Spaarnwoude

De Golfclub wil een 18 holes golfbaan aanleggen op een terrein van iets meer dan 50 ha in de Houtrakpolder ten noorden van het recreatiegebied Spaarnwoude-Houtrak in geheel agrarisch gebied. De golfbaan is bedoeld als vervanging van de golfbaan te Duivendrecht, die de golfclub zou kwijtraken.

Procedure en adviezen

Ontheffing
05-11-1987 Datum kennisgeving
05-11-1987 Ter inzage legging van de informatie
06-11-1987 Adviesaanvraag
04-12-1987 Advies uitgebracht
Advies over ontheffing

Opmerkingen bij de advisering

Naar de mening van de Commissie stond “de betrekkelijke omvang van de milieugevolgen in dit ge val een inwilliging van het verzoek op grond van ar tikel 41e, eerste lid onder a van de Wabm om ontheffing van de m.e.r.-plicht niet in de weg”. Bij de uit voe ring en het gebruik zou wel aandacht moe ten worden ge schonken aan inrichtingseisen en be heers maatregelen.

Let wel: met de wijziging van het Besluit m.e.r. in 1994 zou deze activiteit niet m.e.r.-plichtig meer zijn geweest vanwege de agrarische bestemming van het beoogde terrein.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Ad Boonman

Voorzitter: dr. Hans Cohen
Werkgroepsecretaris: drs. Jules Scholten

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Amsterdamse Golfclub

Bevoegd gezag
Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.2 tot 1-4-2011: Golfbaan >= 50ha of >= 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 13 feb 2008