1635. Golfbaan Odiliapeel

Eigenaren Braks, Huvelaars en Van Kessel zijn voornemens om op de gronden van hun agrarische bedrijven aan de Hemelrijkstraat in Odiliapeel een golfbaan te ontwikkelen. De agrarische gronden van de bedrijven bestaan gezamenlijk 66 ha.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
10-08-2005 Datum kennisgeving
10-08-2005 Ter inzage legging van de informatie
03-10-2005 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

De informatie in de startnotitie is summier en niet altijd actueel (stankcirkels). Het advies gaat systematisch in op alle relevante onderwerpen die in het MER besproken moet worden. De onderstaande punten zijn essentiƫle informatie in het milieueffectrapport:

 • De effecten op de (grond)waterhuishouding en de waterkwaliteit en de gevolgen daarvan voor de omgeving, met name aangrenzende natuur (ecologische verbindingszone, natuurparel);
 • De effecten op natuurdoeltypen en doelsoorten;
 • De aantasting / versterking van de leefgebieden voor struweelvogels en dassen;
 • Een inrichtingsalternatief waarbij de hele golfbaan, inclusief de nieuwe natuur buiten de stankcirkels is gesitueerd. Dit alternatief kan alleen achterwege blijven als uit het MER blijkt dat het toegestaan is om de nieuwe natuur er binnen te realiseren;
 • De alternatieven voor de inrichting van de golfbaan en een vergelijking van de alternatieven op met name de milieueffecten.

 • Betrokken partijen

  Samenstelling van de laatste werkgroep

  ing. Roel van Aalderen
  dr. ir. Jan Hoeks
  ing. Rob Vogel

  Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
  Werkgroepsecretaris: ir. Ingrid de Bondt

  Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

  Initiatiefnemer
  dhr. Braks

  Bevoegd gezag
  Uden

  Overige gegevens

  Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


  Categorieƫn Besluit m.e.r.

  Code Omschrijving
  C10.2 tot 1-4-2011: Golfbaan >= 50ha of >= 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

  Bijgewerkt op: 10 jul 2018