1628. SMB Regional Bedrijventerrein Heesch-West

Het vast te stellen Structuurplan Regionaal Bedrijventerrein Heesch-West geeft een strategische visie op het ruimtelijk model voor invulling van een bedrijventerrein van ca. 125 ha bruto. Realisatie van dit bedrijventerrein met een omvang van 125 ha bruto gaat feitelijk vastgelegd worden in een nieuw bestemmingsplan. Gegeven de omvang van het terrein is een besluit over het bestemmingsplan m.e.r. beoordelingsplichtig. Het Structuurplan is kaderstellend voor het nieuwe m.e.r. beoordelingsplichtige bestemmingsplan en is derhalve voorzien van een strategische milieubeoordeling (SMB).    

Procedure en adviezen

Toetsing
01-07-2005 Kennisgeving MER
01-07-2005 Ter inzage legging MER
06-09-2005 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing

Opmerkingen bij de advisering

Projectbeschrijving en advisering:  

De Stuurgroep regionaal Bedrijventerrein Waalboss Oost, bestaand uit de gemeenten ’s-Hertogenbosch, Oss, Bernheze en Maasdonk, heeft het plan om een bedrijventerrein van ca 125 ha te realiseren op de locatie Heesch-west. Deze locatie is eerder door de provincie als zoekgebied voor een bedrijventerrein aangewezen in het Uitwerkingsplan Waalboss. Het Structuurplan Regionaal bedrijventerrein gaat gevolgd worden door een nieuw bestemmingsplan waarvoor een inrichtingsMER zal worden opgesteld. In haar beoordeling van de SMB maakt de Commissie dus onderscheid tussen aanbevelingen die relevant zijn voor het nu te nemen besluit over het Structuurplan en aanbevelingen voor het nog op te stellen inrichtingsMER.

Geadviseerd wordt om bij het besluit over het Structuurplan informatie te geven over:

 

  • de bandbreedte in behoefte en typologie van bedrijven
  • de integrale afweging van de milieugeschiktheid van de verschillende locaties binnen de Regio Waalboss; op welke wijze water als sturende laag daarbij is meegewogen en hoe rekening is gehouden met de capaciteit van de A59 om de extra verkeersbewegingen op te vangen.
  • hoe de lagenbenadering is meegewogen bij de keuze voor uitwerking van de modellen Noord en Mid-West.
  • de invulling van het buitengebied.
Geadviseerd wordt om in het inrichtingsMER aandacht te besteden aan:

 

 

  • een fasering rekening houdend met bestaande en potentiële waarden en maatregelen die getroffen worden om een ‘af-karakter’ te waarborgen van iedere fase in de ontwikkeling;
  • verkeersprognoses te presenteren voor 2015 of 2020, (i.c bij een volledige invulling van het terrein) aandacht te besteden aan de consequenties van de extra verkeersbewegingen tijdens het maatgevend (spits)uur op de doorstroming op de A59, op de ontsluitingswegen van het bedrijventerrein en op wegen in het invloedsgebied;
  • de te nemen mitigerende maatregelen om waterneutraal te kunnen bouwen;
  • de maatregelen die worden getroffen om aantasting van de landschapsecologische zone te voorkomen;
  • op basis van een watersysteembenadering in te gaan op de verschillende wijzen waarop de wateropgave (eigen én regionaal) gecombineerd kunnen worden met de rode functie en de ontwikkeling van ecologische/landschappelijke waarden (robuuste randen en groenstructuren en watergangen die van belang zijn voor behoud van de vispopulatie.
 

 

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Ferry van de Coevering
ir. Jon van Dijk
drs. Jacques Leemans
ir. Eric Zinger

Voorzitter: mr. Frans Evers
Werkgroepsecretaris: ir. Veronica ten Holder

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Stuurgroep Regionaal Bedrijventerrein Waalboss Oost

Bevoegd gezag
Bernheze
Maasdonk

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007 Plan-m.e.r.

Bijgewerkt op: 04 mrt 2021