1627. Woningbouwlocatie Amsterdam, IJburg 2e fase

De realisering van de 2e fase van de woningbouwlocatie IJburg in het IJmeer. Het plan omvat de bouw van 9500 woningen, de ontwikkeling van een jachthaven, de aanleg van een ontsluitingsweg en de aanleg van een primaire waterkering.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
13-07-2005 Datum kennisgeving
13-07-2005 Ter inzage legging van de informatie
09-09-2005 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
16-10-2008 Kennisgeving MER
16-10-2008 Ter inzage legging MER
22-10-2008 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
21-01-2009 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Voor de aanleg van de Amsterdamse woonwijk IJburg 2e fase is in september 2001 reeds een concessie verleend voor het landmaken. Ook is er al een bestemmingpslanprocedure met m.e.r. doorlopen. De rechter heeft echter het goedkeuringsbesluit van de provincie Noord-Holland vernietigd. Daarom moest een nieuwe bestemmingsplanprocedure worden gestart. Ondanks dat de rechter geen directe kritiek heeft geuit op het opgestelde MER, is toch besloten een nieuw MER op te stellen, omdat er sinds het opstellen van het eerdere MER veel is veranderd, onder meer met betrekking tot de wettelijke beleidskaders.

De Commissie heeft in haar advies over de inhoud van het op te stellen MER getracht zo specifiek mogelijk te adviseren over die milieuaspecten die in het licht van de recente rechterlijke uitspraken (over onder meer IJburg) bijzondere aandacht verdienen.

Bij de toetsing concludeert de Commissie dat de essentiƫle informatie voor de besluitvorming aanwezig is. Zij vindt het MER en de passende beoordeling uitgebreid en zorgvuldig. Alle relevante milieuonderwerpen komen afdoende aan de orde.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. ir. Bart Brorens
mr. dr. Annelies Freriks
ir. Hans Huizer
ir. Jan Termorshuizen
ing. Rob Vogel

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: drs. Marja van Eck

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Projectbureau IJburg

Bevoegd gezag
Gemeente Amsterdam
Gemeente Diemen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C01.2 tot 1-4-2011: Aanleg auto(snel)weg
C10.3 tot 1-4-2011: Jachthaven met >= 500 ligplaatsen of >= 250 in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding
C11.1 tot 1-4-2011: Bouw >= 4000 woningen binnen, of >= 2000 woningen buiten bebouwde kom
C12.1 tot 1-4-2011: Aanleg primaire waterkering

Bijgewerkt op: 10 jul 2018