1623. Stedelijke ontwikkeling Schieveste te Schiedam

De gemeente Schiedam heeft het voornemen om een multifunctioneel stedelijk gebied te ontwikkelen tussen het spoor, de A20 en de Tjalklaan. Het programma bestaat uit kantoren, woningen en een 'Urban entertainment centre'. Dit laatste onderdeel zal naar verwachting meer dan  500.000 bezoekers trekken waardoor voor het project een m.e.r.-plicht geldt.  

Procedure en adviezen

Richtlijnen
23-06-2005 Datum kennisgeving
23-06-2005 Ter inzage legging van de informatie
23-08-2005 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
04-10-2007 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
24-10-2007 Kennisgeving MER
24-10-2007 Ter inzage legging MER
23-01-2008 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingasdvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie wijst in haar richtlijnenadvies op het belang om de luchtkwaliteit in relatie tot het ontwerp goed in beeld te brengen, omdat dit bepalend is voor het doorgang kunnen vinden van het plan. Verder vraagt de Commissie aandacht voor de verkeersafwikkeling en het waterbeheer (berging).

De Commissie heeft bij de toetsing aan de vastgestelde richtlijnen en de wettelijke inhoudseisen tussentijds tekortkomingen geconstateerd, die zij essentieel achtte voor het volwaardig meewegen van het milieubelang bij de verdere besluitvorming. Deze tekortkomingen hadden betrekking op het luchtkwaliteitsonderzoek en het verkeersmodel. Aanvullende informatie is aan de Commissie ter beschikking gesteld.
De Commissie is van oordeel dat in het milieueffectrapport (MER) en de aanvulling de essentiële informatie aanwezig is om bij de besluitvorming het milieubelang een volwaardige plaats te kunnen geven.
Het MER geeft een goede beschrijving van het voornemen. Het MER toont aan dat de door de bebouwing gerealiseerde afscherming een verbetering van de luchtkwaliteit en vermindering van de geluidsbelasting in de omgeving van de A20 tot gevolg heeft.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Eugène de Beer
dr. Gijs-Jan van Blokland
ir. Yttje Feddes
ing. Paul Peeters

Voorzitter: dr. Dick Tommel
Werkgroepsecretaris: drs. Florentine van der Wind

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
gemeente Schiedam

Bevoegd gezag
Gemeente Schiedam

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding
D11.2 tot 1-4-2011: Stadsproject >= 100ha of >= 200.000m3 bvo: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018