158. Regionaal ontgrondingenplan Noordzee (RON)

Het Regionaal Ontgrondingenplan Noordzee (RON) wordt opgesteld om het voorgenomen beleid ten aanzien van winning van oppervlaktedelfstoffen in de Noordzee uit te werken. In het plan zullen onder meer gebieden worden aangewezen, die geschikt worden geacht voor de winning van verschillende oppervlaktedelfstoffen. Het MER spitst zich toe op de zandwinning.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
15-09-1987 Datum kennisgeving
15-09-1987 Ter inzage legging van de informatie
03-12-1987 Advies uitgebracht
Advies voor richtljnen
Toestingsadvies
Toetsing
04-12-1991 Kennisgeving MER
04-12-1991 Ter inzage legging MER
19-03-1992 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

Het richtlijnenadvies vroeg vooral in te gaan op de behoefteraming en de achtergronden daarbij en om in te gaan op locatiealternatieven (ook op land) en uitvoerinsgsalternatieven. Tevens droeg de Commissie zelf twee alternatieven aan waarbij meer op flexibiliteit van winning zou kunnen worden ingespeeld en de kustzone, de gebieden Oestergronden en Bruinebankformatie buiten beschouwing konden worden gelaten.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Hans Bothe
dr. Creutzberg
prof. dr. Joost Terwindt
prof. ir. van Weele

Voorzitter: dr. Hans Cohen
Werkgroepsecretaris: mr. Rolf-Jan Sielcken

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Rijkswaterstaat

Bevoegd gezag
Rijkswaterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, niet provinciaal ingedeeld gebied


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C16.1 tot 1-4-2011: Winning oppervlaktedelfstoffen >= 100ha

Bijgewerkt op: 10 mrt 2010