1572. Zandwinning Winssen

Dit voornemen betreft een project met betrekking tot zandwinning en natuurontwikkeling.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
18-05-2005 Datum kennisgeving
18-05-2005 Ter inzage legging van de informatie
11-07-2005 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
01-11-2006 Kennisgeving MER
01-11-2006 Ter inzage legging MER
Toetsing a
05-06-2007 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie heeft een aantal essentiële tekortkomingen geconstateerd bij de toetsing van het MER. De tekortkomingen hadden betrekking op nut en noodzaak van de realisatie van de hoogwatergeul en de verifieerbaarheid van de beschreven natuureffecten. Ook vereist recente jurisprudentie dat in een besluit-MER mitigerende maatregelen voor geluid kwantitatief worden beschreven. De Commissie heeft tevens een kantekening geplaatst bij het realiteitsgehalte van het meest milieuvriendelijke alternatief. Indien er geen zicht op is dat de zandwinning in praktijk plaats kan vinden met een klasseerinstallatie op het land (alternatief 4 en 5), is de basis voor het mma wellicht verkeerd gekozen. 

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Beuningen heeft op de onderdelen nut en noodzaak van de hoogwatergeul, natuur en geluid een aanvulling opgesteld. Tevens heeft het college aangegeven dat zij van mening is dat alle uitvoeringsopties (drijvende of landinstallatie) mogelijk zijn. De Commissie heeft deze invalshoek van de initiatiefnemer als uitgangspunt genomen bij het opstellen van dit advies.

De Commissie is van oordeel dat het MER en de aanvulling  alle essentiële informatie bevatten voor een besluit over de aanleg van de voorhaven en zandwinning in de Oost- en Westplas. De informatie in het MER kan niet ten grondslag liggen aan een besluit ten behoeve van de aanleg van de hoogwatergeul. Voor besluitvorming over de hoogwatergeul ontbreekt essentiële informatie (passende beoordeling) in het MER. 

De aanvulling brengt aan het licht dat er forse aarden wallen moeten worden aangelegd om te kunnen voldoen aan de normen voor geluid. Bij de effectbeschrijving in het MER is geen rekening gehouden met deze wallen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Casper van der Giessen
dr. ir. Jan Hoeks
ir. Hans Huizer
dr. Rob Lenders
ir. Jan Taat

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: ir. Ingrid de Bondt

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Beuningen

Bevoegd gezag
Gelderland
Beuningen
Druten
Rijkswaterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008 Plan-m.e.r. en besluit-m.e.r. (oud, niet meer invullen)
C04.1 tot 1-4-2011: Aanleg haven, of laad- en lospier voor schepen >= 1350ton
C16.1 tot 1-4-2011: Winning oppervlaktedelfstoffen >= 100ha
D12.1 tot 1-4-2011: Zee-, delta- of rivierdijk: wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018