1568. Aanleg spits- en wisselstrook A1 Diemen-Muiderberg en A1/A6 Muiderberg-Almere Stad west Oostbaan

Rijkswaterstaat Noord-Holland (initiatiefnemer) wil in het kader van de Spoedwet wegverbreding spits- en wisselstroken realiseren op het wegvak A1 Diemen – Muiderberg A1/A6 Muiderberg – Almere Stad west. Ten behoeve van het Wegaanpassingsbesluit (WAB) is er een milieueffectrapport (MER) opgesteld. De Commissie heeft het MER getoetst aan de door de Minister van Verkeer en Waterstaat (bevoegd gezag) vastgestelde richtlijnen en de wettelijke vereisten.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
19-04-2005 Datum kennisgeving
19-04-2005 Ter inzage legging van de informatie
16-06-2005 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
05-04-2007 Kennisgeving MER
05-04-2007 Ter inzage legging MER
27-04-2007 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
07-03-2008 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie is van oordeel dat de essentiële informatie in het MER, samen met de aanvullingen daarop, aanwezig is om het milieubelang een volwaardige plaats te kunnen geven in de besluitvorming. Uit het MER en de aanvullingen blijkt met name dat:
• de spits- en wisselstroken leiden tot een lichte daling van het aantal voertuigverliesuren. De belangrijkste daling doet zich voor in de ochtendspits. Inzicht over de effecten voor het hele netwerk/systeem zijn door de initiatiefnemer echter niet aangeleverd.
• de geluidbelasting neemt bij realisatie van het voorkeursalternatief (VKA) toe. In het mma (aanleg dubbellaags ZOAB) wordt de situatie voor de geluidgehinderden, zowel vergeleken met het VKA als met de autonome situatie, aanzienlijk beter.
• de luchtkwaliteit voldoet in 2010 en 2015 voor stikstofdioxide niet aan de normen. De luchtkwaliteit in het VKA en het mma verbetert wel ten opzichte van de autonome situatie. Bij het mma is de verbetering het grootst.
De Commissie wijst erop dat toepassing van het mma zal leiden tot aanzienlijke vermindering van de gerapporteerde overschrijdingssituaties.

In eerste instantie heeft de Commissie bij de toetsing van het MER een aantal essentiële tekortkomingen geconstateerd. Deze tekortkomingen hadden betrekking op:
• het meest milieuvriendelijke alternatief;
• de verkeersafwikkeling elders op het hoofdwegennet en het onderliggende wegennet;
• de gebruikte prognosejaren.
Verder heeft de Commissie aangegeven dat de leesbaarheid van het MER te wensen overliet, onder meer omdat niet alle uitgangspunten en onderzoeksresultaten van de onderliggende onderzoeken, zoals van het akoestisch onderzoek, in het MER zijn opgenomen. Het MER is daardoor niet goed zelfstandig leesbaar.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Jan Derksen
ing. Albert Dragt
ir. Joep Lax

Voorzitter: dr. Dick Tommel
Werkgroepsecretaris: drs. Ronald Warmenhoven

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Rijkswaterstaat

Bevoegd gezag
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Flevoland; Nederland, provincie Noord-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C01.3 tot 1-4-2011: Aanleg andere weg >= 10km en >= 4 rijstroken

Bijgewerkt op: 10 jul 2018