1512. Offshore Windpark Den Haag 2

WEOM heeft het voornemen om op zee, op ca. 42 km uit de kust, ter hoogte van Den Haag het offshore windpark "Den Haag II" te bouwen, bestaande uit 85 windturbines met een ashoogte van 70 meter en een vermogen van 3 MW. Het windpark beslaat een oppervlakte van ca. 32 km2 (exclusief veiligheidszone). In de Beleidsregels inzake toepassing van de Wet beheer rijkswaterstaatwerken (Wbr) op installaties in de exclusieve economische zone is vastgelegd dat in het kader van de vergunningprocedure de m.e.r.-procedure moet worden doorlopen.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
23-02-2005 Datum kennisgeving
23-02-2005 Ter inzage legging van de informatie
25-04-2005 Advies uitgebracht
Toetsing
24-01-2007 Kennisgeving MER
24-01-2007 Ter inzage legging MER
Toetsing a
25-01-2007 Kennisgeving MER
25-01-2007 Ter inzage legging MER
19-06-2007 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie acht in het MER en de aanvulling voldoende informatie aanwezig om het milieubelang een volwaardige rol te kunnen laten spelen in de besluitvorming over de Wbr-vergunning. De Commissie concludeert dat, gezien de kennisleemtes en onzekerheden in de effectbepaling, significante gevolgen van onderwatergeluid op zeezoogdieren op voorhand niet met zekerheid kunnern worden uitgesloten. De Commissie adviseert daarom om bij de verdere besluitvorming over de vergunningverlening aandacht te besteden aan:

  • de consequenties hiervan gelet op het afwegingskader van artikel 6 van de Habitatrichtlijn;
  • de mogelijkheden om mitigerende maatregelen in te zetten;
  • de monitoring van zeezoogdieren en evaluatie van de (cumulatieve) effecten van onderwatergeluid op zeezoogdieren.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Peter van der Boom, MA
dr. Norbert Dankers
ir. Johan de Jong
dr. Godfried van Moorsel
Jan Nipius
ing. Rob Vogel

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: dr. Geert Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
WEOM

Bevoegd gezag
Rijkswaterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C05.1 tot 1-4-2011: Installaties in, op of boven zeebodem (m.u.v. boortorens) bevestigen, bij windmolens >= 15megawatt of >= 10 molens

Bijgewerkt op: 17 jan 2008