1510. Monitoring aardgaswinning onder de Waddenzee vanaf locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen

De Nederlandse Aardolie Maatschappij BV (NAM) heeft het voornemen aardgas te produceren in het Waddenzeegebied uit de zeven velden Moddergat, Nes, Lauwersoog C, Lauwersoog West, Lauwersoog Oost, Vierhuizen Oost en Vierhuizen West. Het gas zal worden gewonnen vanuit de reeds bestaande locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen en zal vandaar met nieuw aan te leggen gasleidingen worden getransporteerd naar de gasbehandelingsinstallaties in Anjum en Munnekezijl.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
23-02-2005 Datum kennisgeving
23-02-2005 Ter inzage legging van de informatie
28-04-2005 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
18-01-2006 Kennisgeving MER
18-01-2006 Ter inzage legging MER
06-04-2006 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing

Opmerkingen bij de advisering

De gaswinning zal leiden tot bodemdaling. Belangrijk is om te weten of dit – in relatie met het hydro- en morfodynamische systeem van het beïnvloedingsgebied – leidt tot aantasting van natuurwaarden en of de winning blijft binnen de grenswaarden van het kabinetsprincipe van ‘hand aan de kraan’.

De Commissie concludeert dat de essentiële informatie over de milieugevolgen in het MER beschikbaar is voor besluitvorming over de vergunningen. Naast toetsing van het MER geeft de Commissie aanbevelingen voor:

  • het afwegingskader van de Natuurbeschermingswet 1998, dat van toepassing is vanwege de Natura2000-gebiedsbescherming;
  • op de zogenoemde ‘hand aan de kraan’, oftewel de randvoorwaarden die het kabinet stelt aan de gaswinning. (Zie voor nadere informatie de bestuurlijke samenvatting van dit advies)

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

prof. dr. Poppe de Boer
dr. Henk Everts
dr. Kick Hemker
dr. ir. Katja Philippart
prof. dr. Joost Terwindt
prof. mr. Jonathan Verschuuren
ing. Rob Vogel
prof. ir. van der Vuurst de Vries

Voorzitter: dr. ir. Gerrit Blom
Werkgroepsecretaris: drs. Bart Beerlage

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
NAM

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken

Overige gegevens

Gebied: Nederland, niet provinciaal ingedeeld gebied


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C17.2 tot 1-4-2011: Winning aardolie of aardgas >= 500ton respectievelijk >= 500.000m3

Bijgewerkt op: 28 jan 2019