1487. Gedeeltelijke verplaatsing waterwinning Wierden

Het waterleidingbedrijf Vitens N.V. heeft het voornemen om de waterwinning in Wierden gedeeltelijk te verplaatsen naar een nieuw puttenveld nabij Rectum-Ypelo. Een deel van het bestaande puttenveld nabij het pompstation Wierden wordt op termijn gesloten. De provincie Overijssel is bevoegd gezag inzake de Grondwaterwet.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
04-01-2005 Datum kennisgeving
04-01-2005 Ter inzage legging van de informatie
18-02-2005 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
28-04-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
14-05-2009 Kennisgeving MER
14-05-2009 Ter inzage legging MER
24-08-2009 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

In dit geval is de referentiesituatie (bestaande toestand van het milieu in het studiegebied, inclusief de autonome ontwikkeling) de voortgang van de waterwinning in Wierden volgens de bestaande onttrekkingsvergunning en in ieder geval de realisatie van het project “De doorbraak”. Op basis van een hydrologische systeemanalyse moet het functioneren van het waterhuishoudingssysteem duidelijk worden. Daarbij moet aangegeven worden welke maatregelen door initiatiefnemer en door anderen worden genomen en welke rol de buffer- en inundatiegebieden spelen in het voornemen en hoe deze gaan functioneren. Belangrijk is dat het MER een beschrijving bevat van de effecten van zowel verdroging als vernatting op basis van de verandering van (grond)waterstanden.

De Commissie is van oordeel dat de essentiële informatie voor besluitvorming in het MER aanwezig is. Het MER is een helder opgebouwd verhaal en de samenvatting geeft een beknopt overzicht van de belangrijkste aspecten. Duidelijk wordt gemaakt dat de gedeeltelijke verplaatsing van de waterwinning voldoet aan de doelstellingen. De effecten op de grondwaterkwantiteit en -kwaliteit zijn goed navolgbaar beschreven.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Louis Bijlmakers
ir. Theo Witjes

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: drs. Bart Beerlage

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Vitens

Bevoegd gezag
Provincie Overijssel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C15.1 tot 1-4-2011: Infiltratie of onttrekking van water >= 3 miljoen m3 per jaar (m.u.v. bronbemalers)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018