1456. Oprichting Vleesvarkenshouderij Verrijt te De Rips

realisatie van een nieuwe vleesvarkensstal voor 4032 vleesvarkens op een nieuw bouwblok. De huidige traditionele stallen op het bestaande bouwblok, waar momenteel 2.490 vleesvarkens gehouden worden, zullen worden afgebroken.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
30-07-2004 Datum kennisgeving
30-07-2004 Ter inzage legging van de informatie
07-10-2004 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
23-09-2005 Kennisgeving MER
23-09-2005 Ter inzage legging MER
28-12-2005 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing

Opmerkingen bij de advisering

In het richtlijnenadvies heeft de Commissie de volgende hoofdpunten voor het MER benoemd: 

  • de kwantitatieve omschrijving van geurhinder vanuit de stallen in termen van mestvarkeneenheden (mve) en stankcirkels;
  • een kwalitatieve omschrijving van de geurhinder voor de omwonenden;
  • de toekomstige emissie van ammoniak van het gehele bedrijf en de depositie van ammoniak in de nabijgelegen verzuringsgevoelige gebieden in relatie tot de achtergronddepositie van ammoniak;
  • een zelfstandig leesbare samenvatting, die duidelijk is voor burgers en geschikt is voor bestuurlijke besluitvorming.
Het advies voor richtlijnen is ongewijzigd door de gemeente overgenomen.

Tussentijds is als gevolg van een wetswijziging het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gemert-Bakel bevoegd gezag geworden.

In haar toetsingsadvies geeft de Commissie aan dat naar haar oordeel er in het MER essentiële informatie ontbreekt, namelijk ten aanzien van:

  1. de wijze waarop de stankbeoordeling heeft plaatsgevonden;
  2. de argumentatie voor het meest milieuvriendelijke alternatief en het voorkeursalternatief.
 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Hay Hendriks
dr. ir. Nico Ogink
ir. Nico Verdoes

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: ir. Veronica ten Holder

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
P.J. en M. Verrijt

Bevoegd gezag
Noord-Brabant

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018