1445. Woningbouwontwikkeling Bergse Haven in Bergen op Zoom

Richtlijnen Realisatie van 2700 woningen met 200 ligplaatsen voor jachten in de Geertruidapolder. ToetsingRealisatie van 2700 woningen met 200 ligplaatsen voor jachten in het stedelijke gebied van Bergen op Zoom.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
12-07-2004 Datum kennisgeving
12-07-2004 Ter inzage legging van de informatie
10-09-2004 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
04-03-2005 Kennisgeving MER
04-03-2005 Ter inzage legging MER
12-04-2005 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Richtlijnen
De gemeente Bergen op Zoom heeft het plan om een nieuw woongebied te ontwikkelen in (de directe omgeving van) de Geertruidapolder met een omvang van ca 2700 woningen met daarbij ca 200 ligplaatsen voor jachten. Het plan is onderdeel van het Masterplan Bergse Haven, dat ook voorziet in aanleg van een nieuwe jachthaven van ca 250 ligplaatsen in de omgeving van de Noorlandsedijk en de realisatie van een grootschalig vrijetijdscentrum, Fun City. Voor de nieuwe jachthaven en Fun City worden separate m.e.r. procedures doorlopen.
De Commissie beschouwt de volgende onderwerpen als hoofdpunten voor het MER:

 • de consequenties voor de inrichting van het gebied bij scenario’s met en zonder verzilting van Zoommeer/Binnenschelde (daarbij dient in het zoete scenario onderzocht te worden of een alternatief  waarbij de Geertruidadijk in eerste instantie niet wordt doorgestoken -of dat er op een andere manier een (tijdelijke) scheiding blijft tussen plangebied en Binnenschelde- een reële optie is om de beoogde waterkwaliteit in de Binnenschelde te realiseren;
 • de verwachte waterkwaliteit en mogelijke verbeteringen zoals doorspoelvarianten om te voorkomen dat grote oppervlakten stilstaand water ontstaan;
 • effecten op de prioritaire vogelsoorten in de nabijgelegen Vogelrichtlijn gebieden (Zoommeer en Markiezaatmeer) rekening houdend met verstoring door extra vaarbewegingen, licht en geluid;
 • de mogelijke beïnvloeding van de grondwaterstand op de Brabantse Wal;
 • de effecten van een worst-case scenario waarbij realisatie van mobiliteitsgenererende activiteiten in de tijd vooruit lopen op de noodzakelijke infrastructurele aanpassingen in en rondom Bergen op Zoom.

De op 28 oktober vastgestelde richtlijnen wijken op de volgende punten af van het advies:

 • de relatie met de industriegebieden in en rond het plangebied is als hoofdpunt toegevoegd;
 • het gesloten houden van de Geertruidadijk is slechts als tijdelijke optie overgenomen;
 • het opstellen van een energievisie wordt gezien de lange looptijd van het project niet zinvol geacht. Het MER zal alleen in globale zin in behoeven te gaan op opties voor een energiezuinige/duurzame inrichting.

Toetsing
De Commissie geeft een positief oordeel over het MER. De natuurinformatie is van goede kwaliteit, in het bijzonder de uitstekende weergave van informatie over vleermuizen. De mogelijke effecten van woningbouw in Bergse Haven op het nabijgelegen Vogelrichtlijngebied Zoommeer zijn goed in beeld gebracht. Het MER maakt aannemelijk dat nadelige effecten van realisatie van woningbouw in Bergse Haven op de kwalificerende watervogelsoorten in het Zoommeer, met name rond de Molenplaat, goed te mitigeren zijn. Voor populaties van de “andere relevante vogelsoorten” die in het aanwijzingsbesluit voor het Zoommeer genoemd worden, zijn op grond van het MER (bijlagenrapport Ecologisch Onderzoek Bergse Haven) evenmin nadelige effecten te verwachten. Het MER geeft tevens een doorzicht naar de toekomst. Naast de al geplande Buitenhaven en de woningbouwontwikkeling Bergse Haven bestaat het voornemen om ook een jachthaven te realiseren. Met name bij realisatie van deze jachthaven zijn - gecumuleerd met al voorziene effecten - significante gevolgen op de kwalificerende soorten in het Zoommeer niet uit te sluiten. Dit maakt een passende beoordeling bij de nog op te starten besluitvorming over de jachthaven noodzakelijk. Daarnaast geeft de Commissie de volgende aanbevelingen:

 • de te treffen mitigerende maatregelen om significante gevolgen op de kwalificerende soorten van het gebied als gevolg van woningbouw in Bergse Haven expliciet vast te leggen in het bestemmingsplan;
 • door het opstellen van een bodembeheersplan te komen tot een zo maximaal mogelijk hergebruik van vrijkomende grond in de te realiseren geluidswal;
 • bij de besluitvorming gedetailleerdere informatie te geven over de mogelijke knelpunten in de toekomstige verkeersafwikkelingen en -zonodig- in te gaan op de concrete maatregelen die getroffen kunnen worden om problemen te beperken c.q. te voorkomen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. ir. Bart Brorens
ir. Henk Otte
ing. Rob Vogel
ir. Eric Zinger
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: drs. Hans Ouwerkerk
Werkgroepsecretaris: ir. Veronica ten Holder

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Bergen op Zoom

Bevoegd gezag
Bergen op Zoom

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D11.1 tot 1-4-2011: Bouw >= 2000 woningen in bebouwde kom

Bijgewerkt op: 03 aug 2010