1437. Mijnbouwinstallatie K17-FA-1

Het verzoek tot ontheffing heeft betrekking op de winning van aardgas in blok K17 van het Nederlands Continentaal Plat, vanaf minisatellietplatform K17-FA-1.

Procedure en adviezen

Ontheffing
05-07-2004 Adviesaanvraag
08-07-2004 Datum kennisgeving
08-07-2004 Ter inzage legging van de informatie
19-07-2004 Advies uitgebracht
advies verzoek ontheffing

Opmerkingen bij de advisering

Bij het ontheffingsverzoek zijn het MER Winning van aardgas in blok K7 vanaf platform K7-FB-1, het MER Winning van aardgas in blok K15 vanaf platform K15-FK-1, de Aanvraag Mijnbouwmilieuvergunning en de bijlagen daarbij beschikbaar gesteld. Project K17 vertoont grote overeenkomst project K7. Alleen de techniek van het zogenaamde ‘underbalanced’ boren is nooit in een MER aan de orde geweest. Hierop wordt in de vergunningsaanvraag echter duidelijk ingegaan. Uit de eerdere MER’en kwam naar voren dat de ecologische effecten minimaal zijn. De Commissie verwacht dat in een nieuw MER voor K17 geen andere ecologische gegevens opgevoerd zullen worden.

Volgens de Commissie zal een nieuw opgesteld MER redelijkerwijs geen nieuwe gegevens kunnen bevatten over mogelijke nadelige gevolgen voor het milieu, die relevant kunnen zijn voor de over de activiteit te nemen besluiten, zodat er haars inziens geen bezwaar tegen een ontheffing van de m.e.r.-plicht voor het project bestaat.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Norbert Dankers
prof. ir. van der Vuurst de Vries

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: ir. Marijke Bremmer

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
NAM b.v.

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Ministerie van Volkhv., R.O. en Milieubeheer

Overige gegevens

Gebied: Nederland, niet provinciaal ingedeeld gebied


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C17.2 tot 1-4-2011: Winning aardolie of aardgas >= 500ton respectievelijk >= 500.000m3

Bijgewerkt op: 10 jul 2018