142. Stormvloedkering (SVK) Nieuwe Waterweg (Z-H)

Rijkswaterstaat zoekt met deze procedure de beste oplossing voor de beveiliging van het benedenrivierengebied   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
14-05-1987 Datum kennisgeving
14-05-1987 Ter inzage legging van de informatie
30-06-1987 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsingsadvies
Toetsing
28-09-1987 Kennisgeving MER
28-09-1987 Ter inzage legging MER
01-12-1987 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

In het toetsingsadvies gaf de Commissie aan dat zij onder de indruk was van de grote hoeveelheid informatie die in korte tijd was verzameld, maar dat niettemin het MER op een aantal punten onvoldoende was uitgewerkt. Dit betrof onder andere: 

● de onzekerheden die samenhingen met de zeespiegelrijzing ten gevolge van het broeikaseffect en de consequenties die deze rijzing zou kunnen hebben voor de noodzaak tot dijkverbeteringen landinwaarts;

● het meest milieuvriendelijke alternatief, waarvan de Commissie stelde dat het verder had kunnen worden uitgewerkt;

● de risico’s bij overstroming van de bedrijventerreinen in het Europoortgebied;

● de consequenties van de alternatieven voor en de samenhang met (verdere) dijkverbeteringsprojecten;

● de cultuurhistorische elementen die kunnen worden aangetast.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. dr.ir. J.P.Th. Kalkwijk
dhr. prof.ir. H.P.S. van Lohuizen
dhr. ir. B. Radema
dhr. prof.drs. J.A.J. Vervloet
dhr. dr. G. van Wirdum

Voorzitter van de werkgroep: dhr. dr. H. Cohen
Werkgroepsecretaris: dhr. ir. R.I. Seijffers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Rijkswaterstaat

Bevoegd gezag
Rijkswaterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C12.2 tot 1-4-2011: Zee-, delta- of rivierdijk >= 5km, 250m3 profiel: wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 31 aug 2007